Stoppa Västlänken Nu

Utveckla Göteborg

Kategori: Information (sida 1 av 6)

Hur Trafikverket propagerar för Västlänken, och varför det inte stämmer

Hur Trafikverk propagerar för Västlänken, och varför det inte stämmerNär Trafikverket är ute och propagerar för Västlänken beskriver de pendeltågstunneln enligt bifogad skärmdump. Observera att de argument som framförs helt saknar sifferunderlag eller motsvarande utan är uppgifter som i princip är omöjliga att verifiera.

Därför kan det vara på plats att kommentera vad Trafikverket skriver och ge stöd till den publik som möts av presentationen att ställa adekvata frågor kopplat till påståendena. Sedan ifall Trafikverkets representant har svar blir ju en annan femma.

1) ”Möjliggör genomgående pendeltågslinjer”
Finns det resvaneundersökningar (RVU) som visar att det finns efterfrågan på genomgående pendeltågstrafik, exempelvis från Alingsås till Kungsbacka eller vice versa?
Nej, någon sådan efterfrågan saknas. Och skulle det finnas det kan tågen redan idag köra från norr om Göteborg till söder och omvänt via Lisebergs station.
Här argumenterar alltså Trafikverket för något som inte efterfrågas eller skulle vara unikt i sak.

2) ”Utökar tågtrafik”
Hur många fler avgångar får pendlarna och vilka är de?
Enligt Trafikverkets Basprognoser är de lika med noll då det är samma trafikering i framtiden med Västlänken som idag.
Med sina tre spårkanaler i dagens säckstation finns även där kapacitet för fler avgångar för fjärrtågen. Det som hämmar är kapaciteten ute på banorna och inte säckstationens konstruktion. Det är länge sedan tågen behövde byta lok, idag går föraren från ena sidan av tåget till den andra. Därtill finns vid långa plattformar/perronger möjligheten att ha dubbelt så många tåg stående, exempelvis två fjärrtåg som avgår efter varandra. Det går inte att trafikera på samma sätt via en tunnel där tåget max får bli stående i 60 sekunder innan det måste iväg för att inte stå ivägen för nästkommande.
Tågplan 2017 visar att det vid Centralen till och med har förberetts plats åt en Boråspendel i kvartsfart.
Att hävda att Västlänken utökar tågtrafiken utan att kunna redovisa det är en av Trafikverkets största bluffar.

3) ”Stadsutveckling”
Vilken stadsutveckling åsyftas?
På grund av tunneltaket vid exempelvis Gullbergsvass begränsas vad som kan byggas ovanpå jämfört med att bygga på samma mark utan tunnel. Dels kan man inte bygga garage eller källarplan och dels inte på grund av vikten på höjden, men heller inte lika tätt som i övrigt. Därtill kräver tunneln en massa tillbyggnader ovan jord som brandgasschakt, ventilationsrör och liknande. Även det hämmar stadsutvecklingen jämfört med att marken var bar.
Vid Centralen tas inga spår alls bort tack vare Västlänken, de uppställningsspår som tas bort har inget med tunneln att göra. I Haga och vid Korsvägen bidrar stationerna ingenting ur ett stadsutvecklingsperspektiv. Bortsett från stationshusen tillför tunneln inget som inte kan göras utan den.
Det är lätt att flumma ut och hävda ”stadsutveckling” men när det kommer till kritan har Trafikverket väldigt svårt att förklara vad de menar. Låt dem gärna själva förklara och upplev hur tunt det blir.

4) ”Avlastar lokala kollektivtrafiken”
Hur stor andel utgör pendeltågsresenärerna av den lokala kollektivtrafikanterna?
Svaret är 5 procent. Fler än så är de inte och utgör därför heller ingen gigantisk andel av reseströmmarna.
Hur stor andel av pendeltågsresenärerna som har Haga och Korsvägen som resmål?
Det saknas resvaneundersökningar (RVU) som ger svar på den frågan. Målbilderna om 20 000 respektive 25 000 per dag saknar helt statistiskt underlag utan är siffror tagna ur luften.
När Lisebergs station byggdes var målbilden att 3000 skulle använda den per dag. Den används av hälften, 1500, och ligger inom samma upptagningsområde som Station Korsvägen, men nås idag bara via Kungsbackapendeln, som idag begagnas av 15 000 per dag. Det innebär att 10 procent av dem använder Lisebergs station. Varför så många fler ifrån Kungsbacka istället skulle gå av vid Korsvägen låter orimligt – visst, närmare till spårvagnen och byte mot Chalmers/Sahlgrenska, men längre till Gårda industriområde. Alltså går det på ett ut.
De 10 procent ger oss en statistisk möjlighet att jämföra hur det troligen skulle se ut från de andra pendelstråken. För inget säger att det finns en större efterfrågan från de som bor i Ale eller Lerum/Alingsås att vilja gå av vid Korsvägen som de som bor i Kungsbacka. Det vill säga runt 10 procent av resenärerna. Eftersom det totalt idag till Centralen trafikerar 35 000 pendeltågsresenärer får vi med 10 procent en skattning på 3500 för Korsvägen. Det är långt ifrån de 20-25 000 som ingen ännu har kunnat förklara vilka alla dessa pendlare är och varför de skulle gå av på Korsvägen.

5) ”Frigör kapacitet på befintliga spår”.
Vilka spår åsyftas?
Naturligtvis blir det ifall region- och pendeltåg flyttar ner till Västlänken mindre antal tåg på bangården och i säckstationen, men det är som redovisat i 2) inget problem idag. Därtill skapar Västlänken istället trafik på bangården och i säckstationen eftersom tåg som efter högtrafik tas ur och ska rengöras vid tvätten nedanför Skansen Lejonet. De tågen tvingas först åka tomma någonstans och vända för att sedan gå tomma via Olskroken ner hela vägen till säckstationen och vända där för att slutligen kunna ta sig till tvättstationen. Tåg med problem som måste repareras får samma procedur.
Ifall det handlar om Gårdatunneln, vad spelar det i så fall för roll att det finns kapacitet där när det blir mer fullt i Almedalsknuten, där Västlänken och Gårdtunneln/Västkustbanan/Kust-till-kustbanan går samman, än vad det är idag i Gårdatunneln?
Det blir ju en teoretisk kapacitet som inte går att använda.
När Trafikverket vill hävda att Västlänken ger ökad kapacitet klarar de inte av med siffror visa det utan vill enbart hävda att så skulle vara fallet.
Den enda siffra som kan kommas sägas är att dagens Centralen är full med 675 ankomster/avgångar per dygn och Västlänken med säckstationen får 1125.
På det kan frågas: varför anser Trafikverket att det är lämpligt att jämföra en faktisk trafikering med både hög- och lågtrafik som de 675 innebär med att låta tågen gå i ständig högtrafik som räkneexemplet med 1125 är?
Och som följdfråga ställa: du vet väl att ifall skulle man räkna på samma sätt som Trafikverket gör för Västlänkens dygnskapacitet fås för dagens säckstation 1152?
Och 1152 är som bekant ett större tal än 1125.

6) ”Bidrar till att utveckla tågtrafiken”
På vilket sätt då?
Återigen ett flummigt påstående utan att det har visats upp några konkreta exempel. Basprognoserna visar ingen som helst utveckling för framtiden och som beskrivet i 1) är det inget rent tekniskt som hindrar genomgående trafik idag via Lisebergs station, men att det inte görs beror såklart på att det saknas efterfrågan på en sådan trafikering.
Trafikverket kan inte – som ingen annan heller kan – beskriva den nytta som Västlänken ska ge. Då är det enkelt att slänga ur sig förenklingar som denna, ”bidrar till att utveckla tågtrafiken”. För vem kan säga emot? Dock är problemet att Västlänken inte bidrar utan hämmar utvecklingen. Den cementerar kapacitet på en nivå som antingen är densamma som idag eller troligare lägre, den ger bevisligen i alla fall ingen högre som är tunnelns primära syfte.
På grund av trafikering av tomma tåg beskrivet i 5) skapas kapacitetsbrister i systemet och att väva ihop olika banor till en tågkanal via tunneln istället som idag ha flera blir tågsystemet betydligt mer sårbart där man med Västlänken riskerar få ett stopp som idag skulle påverka endast en bana istället skulle påverka alla, både i norr och i söder.

SIKA, Statens Institut för KommunikationsAnalys (numera Trafa), med ansvar att räkna på reseströmmar och egentligen enda myndighet att lyssna till skrev redan 2006 i sin remiss om Västlänken att den riskerade bygga in Göteborg i ett obsolet system. Genom att bara granska hur Trafikverket presenterar tunneln är det lätt att se hur rätt de har.

Carina Bulić reflekterar: ”Hur gick det egentligen i MMD?”

MMD syn gullberget

Två av Skona Göteborgs representanter

Denna frågan är det många som ställer och svaret får vi förstås inte förrän domen från MMD faller, vilket beräknas ske i januari.

Jag ska försöka redogöra för mina intryck och reflektioner från förhandlingen. Observera att detta är min upplevelse, min uppfattning, mina betraktelser. Andra som var på plats kanske har en annan bild. När jag skriver ”vi/vårt/våra” avses Skona Göteborg/grupptalan för Föreningen Trädplan m fl. Fyra-fem personer ur expertpanelen samt vår advokat närvarade alla dagar.

Scenen för huvudförhandlingen

Som ni troligen förstått hölls förhandlingen i ett kajskjul längst ute på Bananpiren. Fotoförbud rådde så jag ska beskriva hur det såg ut. Skjulet hade inretts med svarta dukar runt alla väggar. Belysningen var dämpad och fönster saknades. Längst fram på podiet satt domstolens ledamöter till höger vid ett långt bord. De var en rådman, två ledamöter, en teknisk specialist och en protokollförare.

I mitten fanns en ”talarstol” med storbildskärm ovanför. Till vänster satt ett tiotal representanter från Trafikverket på podiet. Vissa av dem byttes ut beroende på förhandlingspunkt.  Nedanför podiet satt ytterligare ett 20-tal trafikverkare med datorer, som support.

Till vänster om scenen fanns ljud- och bildteknikerna. Det var hos dem man fick hjälp med visning och utskrifter av powerpoints och den trådlösa mikrofonen man måste ha vid anföranden på podiet.

I salen fanns flera rader med bord. Varje bord var utrustat med lampor, eluttag och en mikrofon. Domstolen hade fördelat borden. På första raden satt olika myndigheter, fast där var det glest med folk. Redan på andra raden satt vi vid ett eget bord och bredvid oss och bakom oss fanns ytterligare rader för olika sakägare och deras ombud. Längst bak fanns hundratals åhörarplatser.

Förhandlingen startade prick klockan 9 varje morgon och höll på till mellan 16 och 20. En kort kaffepaus på för- och eftermiddag hade vi och en längre lunchpaus. Det var stressigt, eftersom såväl toalettbesök, briefing och planering inför nästa punkt skulle klaras av i dessa korta pauser. När förhandlingen var slut för dagen, blev det snabbmöte och så hem och fixa powerpoints. Dagsljus, frisk luft och motion var inget vi blev bortskämda med under dessa veckor, kan jag säga.

(Jag vill här passa på att tacka de supergulliga tjejerna i lunchserveringen. Den vanliga maten var det bambastuk på, men vegomaten som de paxade åt mig varje dag var grym! Utan den hade jag svimmat av utmattning.)

Hur förhandlingen gick till

Själva förhandlingen gick till så att Trafikverket vid varje förhandlingspunkt började med att redogöra för innehållet i sin ansökan och sina villkorsförslag.  Deras presentationer finns här, under fliken Huvudförhandling:

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalands-lan/Vastlanken—smidigare-pendling-och-effektivare-trafik/Dokument/miljodomsansokan-vastlanken/

Därefter ställde domstolen sina frågor och sedan lämnades ordet fritt i tur och ordning myndigheter, fastighetsägare och övriga. Man kunde då välja att antingen begära ordet och ställa frågor från sitt bord, eller om man hade förberett ett längre anförande understött av powerpoints så gjorde man det från podiet. Skona Göteborg/Trädplan m fl höll ett flertal anföranden och utöver det ställde vi frågor efter nästan varje förhandlingspunkt. Vilka frågor som avhandlades framgår här:

http://www.vanersborgstingsratt.domstol.se/Vastlanken/Forhandlingsplan/

Sveriges Radio beskrev i sitt vinklade och effektsökande trädkramarreportage stämningen i termer av ”artig på ytan men full av undertryckt ilska och återhållna känslor”. Detta är T-R-A-M-S!  Stämningen var faktiskt ganska trevlig och respektfull. Vi och Trafikverkets företrädare hälsade glatt på varandra när vi möttes på toaletten, vid lunchbuffén eller i dörren och det utbyttes ett och annat skämt.  Under själva förhandlingen uppträder man givetvis neutralt och sakligt, det tillhör vanligt domstolsvett.

Första morgonen noterade jag att antalet ordningsvakter var omotiverat stort och att de såg bistra, biffiga och vaksamma ut. Jag vet inte om man hade väntat sig kravaller eller utmålat oss som huliganer? För varje dag som gick såg de i varje fall mindre bistra och biffiga ut.

Enda gången det blev antydan till upprörd stämning på de två veckorna var när räddningstunneln och säkerheten kom upp och väldigt många begärde ordet. Rådmannen uttryckte förståelse för att frågan väcker känslor men manade till lugn.

”Men hur gick det då?”/”Hur kändes det??”

Svar: Det känns bra, bättre än jag trodde innan. Jag tycker vi gjorde så bra ifrån oss som man kan begära. Men domstolens ledamöter är och ska vara totalt neutrala, så det går inte att dra några slutsatser av deras beteende om hur det hela avlöpte. Herrar domstolsledamöter hade ungefär samma ansiktsuttryck som en sfinx, nämligen. Jag fick personligen mycket stort förtroende både för domstolens kompetens, deras intresse för ärendet och deras neutralitet. Jag uppfattar förhandlingen som absolut rättvis.

Samtidigt är hela situationen så totalt rubbad att jag ibland fick nypa mig i armen. Varför satt vi, ett femtiotal personer, i ett beckmörkt kajskjul i två veckor och avhandlade en pendeltågstunnel i jätteomväg till innerstadens minst frekventerade hållplats, för uppåt 35 miljarder och en ohemul påverkan på grundvatten, kanaler, åar, fiskar, träd, byggnader, luft, människor, näringsliv, Götatunneln, kollektivtrafik och Gud-vet-allt UTAN ATT DEN KLARAR ETT ENDA TÅG MER ÄN IDAG och utan att minska restiderna?! Jag var mentalt förberedd på att vi kanske hade missat något, att det ändå finns en vettig tanke, att Västlänken löser några problem vi förbisett, att någon skulle väcka mig ur denna absurda dröm genom att visa på någon som helst nytta. Men icke.  Västlänken framstår efter dessa två veckor som om möjligt ännu mer idiotisk.

Det jag på rent objektiva grunder kan konstatera är följande:

Domstolens inställning till våra anföranden och påståenden

Domstolen avfärdade inte något vi tog upp. Vi blev inte avbrutna i våra anföranden vilket man blir om domstolen anser att det är irrelevant. Det enda det fästes lite för lite avseende vid, enligt min mening, är trafikproblemen i byggskedet. Dock fick vi ändå 20 minuter för att beskriva vad Trafikverkets egna utredningar säger i ämnet, något de själva höll tyst om. Kapacitetsfrågan var ingen egen förhandlingspunkt men jag tog själv upp frågan både i mitt inlednings- och mitt slutanförande eftersom kapacitetsökning är projektets huvudsyfte.

Här finns Skona Göteborg redogörelse för vilka frågor vi lyfte:
http://skonagoteborg.nu/huvudforhandlingen-mmd-avslutad/

Trafikverkets inställning till vår framställan

Trafikverket invände inte mot något vi anförde, mer än på någon marginell punkt av typen om det är träd A eller B ska flyttas. Naturligtvis hade vi räknat med att de skulle plocka upp något ess ur rockärmen – men icke. Jag är ganska förvånad. Det enda de möjligen har löst efter vårt huvudyttrande i februari är masshanteringsfrågan, förutsatt att Göteborgs Stad kan ta emot stora mängder och fylla igen hamnbassänger med. Vilket inte alls är säkert.

Trafikverkets bemötande av våra frågor

Trafikverket svarade aldrig på merparten av de frågor och kompletteringar vi begärt, trots att svar utlovades till sista dagen och MMD förelagt dem att svara.  Bland annat har vi ännu inte fått veta hur Västlänken ska kunna ansluta till de ”framtida järnvägsutbyggnader” som den sägs vara förutsättning för; t ex Bohusbanan och Götalandsbanan/dubbelspår till Borås. Vi har inte fått veta vilken myndighet som bestämt att just Västlänken är undantagen från terrorhot, vad Västlänken egentligen kostar, om budgeten hålls trots ett flertal kända fördyringar, hur tågtrafiken ska upprätthållas i byggskedet och mycket, mycket annat.

Trafikverkets svar på MMDs frågor

Inte heller blev flera av de frågor MMD ställt, och som till faktiskt ganska stor del härstammar från vår framställan, besvarade. Här kan nämnas tillåtligheten för Olskroken Planskildhet och avvikelser i täthetskrav för bergtunnlarna. Trafikverket hade också uppenbara svårigheter med att förklara varför Västlänken i dagens version avviker i så hög grad från den som regeringen gav tillåtlighet. Trafikverkets advokat försvarade sig med att det petades i för mycket detaljer istället för att ”se till helheten” och att vi grävt för djupt i deras egna rapporter. Det tar jag som en komplimang. Han påstod nämligen aldrig att vi i sak hade fel.

Trafikverkets ”performance”

Trafikverket höll snygga presentationer med i de flesta fall riktiga proffs på sina respektive ämnen. Dock innehöll inte deras anföranden några verkliga åtaganden; gränsvärden, garantier, utfästelser, skyldigheter mm, utan enbart ambitioner, målsättningar, i möjligaste mån, dokumentation, kontrollprogram, etc. Som domstolen konstaterade vid ett par tillfällen: ”Men detta är ju till intet förpliktigande?” Flera fastighetsägare uttryckte frustration över bristen på faktiska åtgärder och åtaganden.

Fastighetsägarnas inställning

Tvärt emot vad vi räknat med var inte heller fastighetsägarna på Trafikverkets sida, trots att de flesta av dem framställde sig själva som positiva till själva Västlänken. Fastighetsägarna var mycket kritiska till kartläggning av fastigheter, bristfälliga mätningar, ”trevligt bemötande men inga besked”, undermåliga grundvattenkontroller m m. De visade samfällt mycket lågt förtroende för Trafikverkets möjligheter att genomföra projektet utan att förorsaka skador och de ansåg inte att utredningsmaterialet var fullständigt. INGEN av dem ville, såvitt jag uppfattade, medge verkställighet/igångsättningstillstånd, dvs möjlighet att börja bygga innan domen vunnit laga kraft. Detta är annars kutym i de mål där ansökan anses komplett och domen en formalitet.

De kommunala bolagen Liseberg och Gryaab var också mycket kritiska till hur deras verksamheter skulle drabbas.

Domen
Domen faller troligen i januari. Jag vågar vara säker på att verkställighet inte medges. Jag är också säker på att domen blir låång. Juridiken är kvistig, eftersom projektet, eller en del av det, fått tillåtlighet och enligt gängse regler då ska få tillstånd. Men samtidigt är i detta fall uppenbart att bristerna vid tillåtlighetsprövningen var omfattande, att bristerna även nu i miljödomsansökan är omfattande och att skillnaderna mellan Västlänken 2012 och Västlänken 2017 också är omfattande. Av bland annat detta skäl får man förvänta sig att Västlänken kommer överprövas i högre instans oavsett hur domslutet lyder.

En domstol i första instans vill inte bli klappad på huvudet av högre instans, särskilt inte i ett största målet i denna miljödomstols historia. Därför är min bedömning att MMD kommer göra ett ovanligt gediget arbete när de skriver sin dom. De kommer göra noggranna överväganden där de lutar sig mot prejudicerande domar i andra mål och vänder på alla stenar. Oavsett hur domslutet ser ut, kommer de också att redogöra för möjliga grunder för att fälla ett annat avgörande. Oavsett avslag eller tillstånd kommer domen överklagas och då är det inte roligt om nästa instans anser att MMD varit ”ute och cyklat” i sina bedömningar eller att de förbisett något viktigt.

Domslut kan bli något av följande:

 1. TILLSTÅND med villkor.
  Villkoren blir då rimligen mycket stränga eftersom alla sakägare är överens om detta och tunneln byggs i mycket känslig omgivning. I synnerhet gäller detta täthetskrav i bergtunnlar, tätare kontroller och återfyllning av grundvatten vid avsänkning vid schaktarbeten, grundförstärkningsåtgärder, ekonomiska garantier mm. Men även buller och arbetstider till följd av den långa anläggningstiden. Totalt sett torde sådana villkor ge en fördyring på 6-8 MdSEK och 2-4 års längre byggtid. Ett tillstånd kan överklagas till miljööverdomstolen (MÖD).
 2. FÖRHANDSBESKED från EU-DOMSTOLEN.
  Detta är ett sätt att genskjuta den svenska lagstiftningen och ”slippa” pröva ansökan enligt svenska miljöbalken. Tillåtlighetsbeslut är inte bindande enligt EU-lagstiftningen, nämligen. EU-rätten anger att en tillståndsprövning ska vara ”fullständig, slutlig och exakt” istället för uppdelad som den är i svensk lagstiftning. Vi har därför yrkat att förhandsbesked ska inhämtas.

Detta tar troligen mycket lång tid. Jag tror personligen att MMD vill pröva Västlänken mot svensk lagstiftning först eftersom projektet har mycket speciella förutsättningar, men det är bara min gissning. Dessutom borde de ha begärt förhandsbesked före huvudförhandling – men å andra sidan igen kan det som framkom, eller snarare inte framkom, under huvudförhandlingen ha fått domstolen att vilja begära förhandsbesked nu trots allt.

 1. AVVISNING

Detta är mest rimligt då det var en allmän uppfattning att ansökan var bristfällig. Det är också vårt förstahandsyrkande utöver förhandsbesked från EU. Ett vanligt skäl för avvisning kan vara att miljökonsekvensbeskrivningen är ofullständig, inte varit föremål för erforderliga samråd eller ändrats i viktiga avseenden.

Det finns vidare åtminstone två olika aktuella angreppssätt för domstolen för att avvisa och nu pratar vi juridiska spetsfundigheter.

 1. a) enligt vårt synsätt som är att skillnaden mellan det nu tillståndsprövade projektet och det tillåtlighetsprövade är så stort att tillåtligheten därför inte kan vara bindande för prövningen. Ansökan kan därför avvisas på sina brister utan att fästa avseende vid tillåtligheten (förenklat uttryckt).
 2. b) enligt advokat Laurins synsätt. Laurin biträder en fastighetsägare. Han menade i sin slutplädering, som jag tolkade det, att tillåtligheten ÄR bindande – men då också i alla delar. Det innebär till exempel att tunneln SKA vara helt tät, som den skulle vara vid tillåtlighetsprövningen (även detta förenklat uttryckt)

Resonemanget leder till att projektet i alla delar måste uppfylla det som stipulerades vid tillåtlighetsprövningen, t ex parallell räddningstunnel hela vägen, luftkvalitén klaras, ingen påtaglig skada på kulturmiljön och så vidare.

Båda dessa synsätt borde landa i samma slutsats: Projektet avviker i så väsentliga delar ifrån vad som anges i tillåtlighetsbeslutet att ”processhinder” föreligger.

En avvisning innebär att Trafikverket får gå hem och göra om jobbet och se till att projektera den tunnel som man begärde tillåtlighet för, av regeringen 2012 innan man lämnar in en ny miljödomsansökan. Lycka till med det…

Ett avvisningsbeslut innebär att sakfrågorna inte prövas. Avvisningsbeslut kan överklagas till MÖD, men kräver prövningstillstånd.

 1. AVSLAG

Enligt vårt synsätt ska domstolen göra en fullständig prövning utan att vara bunden av tillåtlighetsbeslutet, dels enligt p 3a ovan, dels för att regeringens beslutsunderlag var bristfälligt och saknade en korrekt miljökonsekvensbeskrivning.

Då Västlänken bryter mot bland annat lokaliseringsreglerna, hänsynsreglerna och hushållningsreglerna i miljöbalken, därtill inte uppnår sitt syfte (kapacitetsökning) och nyttan inte står i proportion till miljöpåverkan samt är mycket olönsam (enligt MB 11:6) ska inte tillstånd meddelas.

Ett avslag kan överklagas till MÖD och därefter till Högsta Domstolen (som sista instans)

 1. DELAD DOM

En intressant möjlighet är att MMD kanske delar upp Västlänken och Olskroken i sin bedömning. Det skulle kunna innebära att Olskroken avvisas om planskildheten inte anses tillåtlig och att själva Västlänken ges avslag eller tillstånd.

Min kunskap i miljörätt är tyvärr begränsad till vad jag lärt mig i det här målet, så det kan finnas ytterligare kombinationer. Vad jag är mest säker på av allt är att det blir oändligt och riktigt nördigt spännande att läsa domen.

/Carina

Trots upphandling av byggföretag – ingen Västlänken före juridikens domslut

Mats Lövgren beskriver hur Trafikverket gör allt för att det skall låta som om Västlänken redan är påbörjad. Åtskilliga domslut återstår innan byggstart är juridiskt möjlig!


Trots upphandling av byggföretag - ingen Västlänken före juridikens domslut”Spelet är över”. Uppbackad av synnerligen dåliga rubriker som den i GP, ”Företagen som ska bygga station Haga i Västlänken”, skapas rykten hej vilt när Trafikverket utannonserar att ett utländskt konsortium har tilldelats huvudentreprenaden för den delsträcka av Västlänken som berör Haga. Att något spel är över eller att det är klart att det ska byggas någon station Haga eller Västlänken över huvud taget är inte korrekt. Vi ska nu bena ut vad som är sant.

För Västlänkens räkning får såklart Trafikverket skriva hur många avtal de vill med vilka leverantörer de så önskar. Men någon byggstart finns det inget tillstånd förrän samtliga juridiska processer är avklarade. Givet då att Trafikverket av dem ges möjlighet att bygga. Det är långt ifrån säkert.

Trafikverket vet självklart om det här och har därför garderat sig gentemot sina leverantörer med både livrem och hängslen. Åtminstone hävdas så i det dokument som beskriver hur Trafikverket planerar genomföra upphandlingen – Upphandlingsstrategi Projekt Västlänken. Urklippet därifrån (sid 41) berättar: ”För att möjliggöra byggstart 2018 är det dock nödvändigt att anbudsinbjudan för entreprenaderna skickas ut innan laga kraftvunnen järnvägsplan och miljödom men med förbehåll”.

Förbehållet är alltså att Trafikverket måste först erhålla ”lagakraftvunnen järnvägsplan och miljökonsekvensbeskrivning, lagakraftvunnen miljödom och kommunala detaljplaner” innan avtalet aktualiseras. Men för att kunna starta så tidigt som möjligt efter eventuella klartecken har alltså anbuden redan nu gått ut till marknaden och har i vissa fall även blivit avklarade. Sedan tidigare har Olskroken Planskildhet gått till PEAB och delprojekt Centralenstationen till NCC. Nu senast tilldelades alltså Haga (sträckan från Residenset till slutet av Haga-stationen strax norr om Landala) till ett konsortium bestående av norska Segermo, italienska Astaldi och turkiska Gülermak. De projektdelar som är kvar kallas Kvarnberget (mellan Centralen och Haga), Korsvägen samt BEST, som är tekniken i tunneln som signalsystem, räls och liknande. Vi kommer garanterat bli varse om när även de av Trafikverket blir avklarade, men det innebär inte att byggstarten av Västlänken har kommit närmre en för det.

För låt oss titta på status över respektive juridisk process. De är:

1) Lagakraft för järnvägsplanen (med miljökonsekvensbeskrivning, MKB). Den bereds för beslut hos regeringen av ansvariga tjänstemän. Trafikverket har angivit en ambition att få ett beslut nu i sommar före semestern, men har i andra sammanhang konstaterat att få lagakraft för en järnvägsplan kan ta ”allt mellan sex veckor och sex år”. De yttranden som har kommit in på järnvägsplanen från allmänheten granskas och det är alltså upp till regeringens tjänstemän att komma till regeringen med ett utlåtande. Om och när det sker vet vi inget om. Beroende på utfallet förväntas det att gås igenom av såväl Trafikverket som allmänheten. Ser allmänheten att det inte är till dess favör utan har brister kommer regeringsbeslutet att överklagas till Högsta Förvaltningsrätten. Utan en järnvägsplan som har fått lagakraft kan Trafikverket inte börja bygga.

2) Lagakraft för miljödom hos mark- och miljödomstolen, MMD. Efter att olika parter har fått yttra sig läser MMD nu in sig på ärendet för att kunna hålla en planerad förhandling under två veckor i oktober. Datumen är preliminära och kan komma att skjutas upp ifall MMD behöver mer tid på sig. Lika preliminärt är datumet för domslut, som MMD har satt i december före julledigheten. Domen kommer såklart att granskas av såväl Trafikverket som allmänheten och kommer oavsett utslag antingen av Trafikverket eller allmänheten att överklagas till Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD), en process som tar minst 12 månader men förmodligen betydligt längre. Rättsprocessen därefter är prövning till först Högsta domstolen (HD) och sedan på EU-nivå. Tidigare var det möjligt för Trafikverket att trots en miljödom överklagades till en högre instans ändå kunna påbörja sitt byggprojekt, men är efter domar i HD inte längre möjligt. Så länge processen kring att få lagakraftvunnen miljödom pågår tillåts ingen byggstart.

3) Lagakraft för kommunala detaljplaner. För att kunna bygga Västlänken måste Göteborgs stad ändra sina detaljplaner, vilka måste få juridiskt godkännande. Den processen har ändrats och har idag färre instanser mot tidigare då man har tagit bort det första ledet – Länsstyrelsen – vilket anses onödig. Det blir tydligt med Västlänken, som tillhör den äldre ordningen, vars första överklagande gick dit och det var ingen överraskning att tjänstemännen valde att gå på samma ställningstagande och godkännande av Västlänken som myndigheten redan hade tagit. Nästa instans är den ur ett juridiskt perspektiv oberoende MMD. Där har man precis börjat och det saknas information om hur lång tid den processen tar. Oavsett utslaget kommer Göteborgs stad (och/eller Trafikverket) eller allmänheten att överklaga till nästa instans, MMÖD. Det finns även här en potential att överklaga till HD, men ifall det är möjligt att gå till EU har ännu inte studerats. Så länge det inte finns en lagakraftvunnen dom om kommuners detaljplaner kan Trafikverket inte påbörja bygga.

Det borde av ovanstående redovisning vara rätt klart för var och en att även då Trafikverket tecknar avtal hit och dit så står de i de juridiska processerna och stampar. Ingen grävskopa tillåts ta ett enda spadtag i Västlänkens namn förrän juridiken har sagt sitt. Och det är långt ifrån säkert att Trafikverket har den på sin sida. Det är snarare så att de inte har det och definitivt inte till våren 2018 eller före valet i september samma år.

Här har SKONA GÖTEBORG gjort ett fantastiskt arbete, de som gräver upp den fakta som krävs för att kunna möta Trafikverket på den juridiska spelplanen. Det finns de som hävdar att Trafikverket har aldrig tidigare mött en så påläst och tuff motståndare i ett infrastrukturmål. Det stämmer säkert för SKONA GÖTEBORG har tagit lärdom av ett mångfalt andra projekt och domstolsmål.

Nu undrar säkert vän av ordning vad begreppet ”förberedande arbeten” hamnar i den här frågan. Som förberedande arbeten hänvisas främst olika ledningsomläggningar och annat som finns under mark och menas på att de måste flyttas innan de stora grävskoporna kommer. Rent intuitivt låter det märkligt att det görs innan man vet ifall det ens blir tillåtet att bygga pendeltågstunneln. Här finns tyvärr inte mycket att göra vad det gäller det juridiska. Göteborgs stad äger sina rör och annat under mark och det anstår dem ifall de väljer att gräva upp dem eller inte. Allmänheten har tyvärr inte mycket att sätta emot. En tvistefråga är dock de gamla träden i framförallt Allén/Hagaparken/Kungsparken. Formellt äger staden träden och kan tycka sig tillåta riva dem i förtid, men den politiker som tillåter det lär få ha det på sitt samvete.

Spelet är långt ifrån över. Tvärtom är det för allmänheten nu det börjar. Hittills har allmänheten inte haft en enda möjlighet att få insyn och ännu mindre kunna påverka utfallet i Västlänksfrågan. Allt har skett bakom stängda dörrar och de politiska besluten har tagits mellan två allmänna val utan möjlighet för de röstberättigande att kunna agera. Politikerna har nu inte längre någon makt i frågan utan den ligger hos juristerna och där kan och ska allmänheten representeras. Det gör vi och det är nu vi visar att ett dåligt beslut kommer för alltid att vara ett dåligt beslut. Naturligtvis ska vi göteborgare aldrig acceptera ett så dåligt beslut som Västlänken.

/Mats

Länk till Trafikverkets hemsida om upphandlingen av Västlänken. Här finns bland annat dokumentet om upphandlingsstrategin

Läs mer om SKONA GÖTEBORG

Mats Lövgrens krönika om kampen mot Västlänken 2016

Mats Lövgrens krönika om kampen mot Västlänken 2016 Vilket fantastiskt år det har varit för Västlänksmotståndet. Egentligen borde 2016 ha varit ett mellanår, men någon avmattning i kampen har vi inte kunnat se. Tvärtom har våra krafter blivit både starkare och mer samlade.

Tidigare i år passerade milstolpen 5000 medlemmar. En hisnande siffra som börjar närma sig 6000. Det innebär att fler hör och tar del av vad som framkommer i vårt forum. Varenda en av våra medlemmar är otroligt viktiga kuggar som tillsammans skapar en helhet som är större än vad var och en mäktar med och som åtminstone jag är övertygad om kommer att leda till att Västlänksplanerna stoppas.

Under året har vi kunnat avslöja en rad märkligheter i tunnelprojektet. Vi har kunnat redovisa att i ett tidigt skede gick Banverket emot motsträviga politikers vilja att bygga en tunnel, vi kunde då även se att det var vår egna stads politiker och synnerligen en som med trix och osanningar baxade igenom så det beslutades om en tunnel med sträckning via Haga-Korsvägen, ett beslut som aldrig gick att överklaga. Vi har också avslöjat att Västlänken inte skapar ökad kapacitet – varken i form av fler avgångar för pendlarna eller vid själva Centralen, och ifall ett tåg får ett stopp inne i tunneln riskerar hela västsvenska tågsystemet att stanna upp. Det här var fakta som sedan bekräftades i en bok skriven av en före detta anställd vid Trafikverket. På vår hemsida, www.stoppavastlanken.nu, finns en mängd andra artiklar där vi offentliggjort uppgifter väl värda att läsa in sig på.

Strax före sommaren lämnade Trafikverket in sin ansökan till Mark- och miljödomstolen (MMD). Där kunde vi läsa en rad märkligheter vi inte kände till sedan tidigare, som att Rosenlundskanalen under byggtiden inte alls får genomströmmande vatten och med det riskerar allt vattenliv i den delen av Göteborgs kanalsystem. Det stod även klart att Trafikverket inte har en aning om var all lera som de vill gräva upp ska ta vägen och byggs Västlänken kommer den att läcka grundvatten som ett såll. För att ta ett axplock.

För att möta upp de juridiska processerna har nätverket inlett ett samarbete med andra aktörer och bildat insamlingsverksamheten Skona Göteborg. Deras fantastiska arbete har inneburit att vi i vår kamp har kunnat knyta till oss några av Sveriges bästa jurister inom miljörätt – Mark- och miljörättsbyrån.

Vi lämnar nu 2016 bakom oss och går in i 2017. Ifall 2016 sägs vara ett mellanår så blir 2017 dess motsatta. Förutom att de spännande juridiska stridigheterna på allvar sätts igång så blir det även uppstart för valåret 2018. Enligt sin tidplan påstår Trafikverket att de kommer att börja bygga Västlänken 2017/2018. Det har tolkats som någon gång strax efter årsskiftet 2018 men absolut före valet den 9 september 2018. Detta så politikerna ska kunna sitta lugna på sina stolar.

Självklart ska vi se till att varken Trafikverket eller politikerna kommer att kunna känna någon ro. MMD kommer tidigast med sin dom i december 2017. Tidigast, alltså. Och det är sannerligen inte säkert att den är till Trafikverkets favör. Men oavsett vilket kommer domen att överklagas till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). De kommer i sin tur ta minst 12 månader på sig under sin process och då är vi framme vid årsskiftet 2018/2019, om inte ännu senare. Så något spadtag i Västlänkens namn kommer inte ske före valet 2018.

Fast för att detta ska vara möjligt – att se till att valet 2018 blir en rysare och att de juridiska processerna går till vår kamps favör – krävs att 2017 blir vårt år. Och det kommer det bli genom ert engagemang, nyfikenhet och drivkraft. Det är så vi kommer att vinna och skapa förutsättningar för att vår stad ska utvecklas och inte avvecklas.

Därför vill jag tacka för detta år som har varit men även mana fram extra energi hos alla för året som strax ringer in. Vi alla behövs för det.

Gott Nytt År!

/Mats

Kort recension av boken ”Varför Västlänken?” av Stellan Tengroth

Kort recension av boken ”Varför Västlänken?” av Stellan TengrothEfter att ha snabbläst boken så kan jag bara konstatera att den är värd att läsa om man är aktiv i debatten om Västlänken. Boken färgas av att Stellan Tengroth inte bara har en bakgrund inom Trafikverket, utan även är en debattör inom hållbarhetsfrågor. Så här beskrivs Tengroth:

”Författaren, Stellan Tengroth, har tidigare skrivit boken ”Tillväxt till döds” och varit redaktör och medförfattare till antologin ”Att svära i kyrkan”, där den röda tråden är ett ifrågasättande av idén om fortsatt tillväxt på en planet med begränsade resurser. Med ett förflutet som trafikanalytiker på Trafikverket, och med arbetsuppgifter inom projekt Västlänken, har han förutsättningar som få att bedöma möjligheter och risker för tågtrafiken kring Göteborg.”

Tengroth börjar med att ta höjd för att han inte vill kopplas ihop med nejsidan och att han har respekt för såväl Trafikverkets kunskap som den demokratiska processen. En sak som jag hänger upp mig på är att han, i likhet med många Västlänksanhängare, klumpar ihop alla på nejsidan till en mer eller mindre homogen grupp. Är man mot Västlänken så är man också mot Trängselskatt och en riktig bilkramare. Jag behöver bara gå till mig själv för att veta att det är en osympatisk förenkling.

När det gäller kunskapen om trafikering och kapacitet så är det ingen tvekan om att författaren är insatt. I hans resonemang så bekräftas många av de brister som har lyfts fram av vårt nätverk, med Mats och Carina i spetsen. De viktigaste punkterna tycker jag är på bristen på kapacitetsökning genom att andra delar av järnvägssystemet inte kan hantera Västlänken på ett bra sätt, samt att säckstationen faktiskt har stora fördelar i ett system med många trånga punkter runt om i närområdet. Intressant är också Olskroken och Almedal som idag lever sina egna liv. Med en Västlänk så sitter de ihop och blir känsligare för störningar.

Boken skulle vara värd en analys och jämförelse med det material som nätverket har publicerat, och de skrivelser som hänger ihop med de juridiska processerna mot Västlänken. Men det får bli en egen historia.

Sammanfattningsvis kan jag bara upprepa. Stellan Tengroth har lyckats på ihop en ganska bra sammanfattning om problemen med Västlänken. Och slutsatsen är ju också det som många av oss kan hålla med om: Fördelarna uppväger inte nackdelarna.

/Janne

Boken finns att köpa på Adlibris

Buller, stomljud och arbetstider i byggskedet

Det uppstår ofta frågor om var det ska byggas, hur länge och hur mycket buller som kommer att uppstå. Vi ska här försöka reda ut begreppen om hur planerna för byggskedet ser ut.

I Trafikverkets miljödomsansökan till mark- och miljödomstolen har de själva föreslagit följande villkor för buller i anläggningsskedet. Notera att värdena i tabellen är Naturvårdsverkets riktvärden och inte de nivåer som förväntas vid byggarbetsplatserna.

Under de angivna riktvärdena står vid vilka tider dessa värden ska överskridas. Generellt gäller att pålning, spontning och annan verksamhet som ger luftburet buller ska begränsas till kl 07-19 på vardagar och stomljud (bergsborrning mm) till 07-22 på vardagar.

Betyder detta att inget bullrande arbete kommer ske på kvällar och helger? Vi läser vidare under punkt 6: ”Andra avvikelser får, om det finns särskilda skäl, ske efter tillsynsmyndighetens godkännande”.  Trafikverket ska alltså ange när ”särskilda skäl” föreligger och med Länsstyrelsen ”samråda” om ett godkännande för detta.

Buller, stomljud och arbetstider i byggskedet

Ur Handlingsplan, buller och vibrationer, miljödomsansökan. Hela rapporten finns att ladda ner här

Den som tänker efter inser förstås att den totala byggtiden kan påverkas kraftigt beroende på antal arbetstimmar per vecka. Vad kan vi då hitta för uppgifter om vilka de egentliga arbetstiderna är?

I järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning (sidan 70) står det så här:

”Arbetstider för störande arbeten har generellt

för de båda projekten förutsatts vara vardagar 07-

22 och lördag, söndag och helgdagar 07-19. Kortare

arbetstider för störande arbeten förlänger

byggtiden och förändrar bygglogistiken som ligger

till grund för denna beskrivning.”

Av miljödomsansökan kan man få intrycket att inget störande arbete ska ske alls på helger eller efter 19 på vardagar. Det skulle i så fall innebära att arbetstiden minskat från 99 till 60 arbetstimmar per vecka, eller med nästan 40 procent – vilket i sin tur borde leda till att hela anläggningstiden blir 65 procent längre eller totalt runt 15 år. Då tidplanen oförändrat anger ”byggstart 2017/2018 och invigning 2026” måste vi därför anta att de arbetstider som gällde i järnvägsplanen fortfarande gäller – med eller utan ”samråd” och ”särskilda skäl”.

I mark- och miljödomstolen (MMD) kommer förstås att ämnet behandlas mer ingående och där får vi veta hur det egentligen ligger till.

MMD kan, förutsatt att Västlänken mot förmodan beviljas tillstånd, komma att utfärda villkor antingen om bullerbegränsande åtgärder, begränsning av arbetstider eller böter för överskridande av normer i för hög utsträckning. Oavsett vilket blir projektet i så fall fördyrat och försenat, eller kraftigt fördyrat.

För uppgift om hur arbetena ska gå till i respektive geografiskt område hänvisas till detta utdrag ur järnvägsplanen: I Västlänkens spår

Uppgift om bullernivåer i respektive område finns i denna underlagsrapport till järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning

/Carina

Trafikverket bevisar att turtätheten blir oförändrad med Västlänken

Här tillhandahåller Trafikverket själva ett kort och lättförståeligt bevis mot Västlänkens påstådda effekter på kapaciteten och turtätheten.
Den här texten och linjekartorna illustrerar i korthet exakt vad nätverket förklarat ett stort antal gånger; turtätheten ökar INTE med Västlänken.
Jämförelsealternativet motsvarar år 2013 och utredningsalternativet är med färdigbyggd Västlänk + Olskroken Planskildhet + beslutade åtgärder år 2030.

Trafikverket bevisar att turtätheten blir oförändrad med Västlänken

Bilden är ur samhällsnyttoberäkningen som ingick i underlaget för regeringens tillåtlighetsbeslut 2014.
(Rapporten ”Västlänken – Sammanhang och effekter”, 130614/rev 130902, s 16).

Inte nog med detta. Sedan 2013 har den planerade turtätheten blivit ännu glesare. Enligt senaste basprognosen, för 2040, som släpptes i april 2016, är det extra tåget på Västkustbanan ute ur bilden till följd av otillräcklig kapacitet i Mölndal. Med det följer ett tåg MINDRE mot Älvängen/Trollhättan. Summa summarum: Samma turtäthet som idag för pendeltågen och marginellt SÄMRE för regionaltågen.

Trafikverket bevisar att turtätheten blir oförändrad med Västlänken

Som motargument kommer då första bästa västlänksanhängare att säga:

”Jamen, detta beror på begränsningar i kapaciteten på banorna runt Göteborg. När kringliggande banor byggts ut behövs Västlänken för att klara den tillkommande kapaciteten.”

På det kan vi redan nu svara:
”Nej, det gör Västlänken inte då den inbyggda kapaciteten ligger på endast 14 tåg per timme och riktning* Denna kapacitet är fullt utnyttjad när Götalandsbanan mot Borås är färdigbyggd och eventuell kapacitetsförbättring för ökad turtäthet i pendelnätet blir då meningslös.”
(*Källa: Västlänken – Järnvägsplanen; Planbeskrivningen, s 20)

Därmed har Trafikverket själva slagit hål på myten om ökad turtäthet med Västlänken.

/Carina

 

”När är det dags för nästa demonstration?”

demonstration”När är det dags för nästa demonstration?” Frågan lyfts emellanåt i vårt forum. Många undrar därför när nätverket ska ta tag i sådana planer. Vi ska nu försöka bena ut vår ståndpunkt om nya demonstrationer.

Först och främst kan vi inte nog betona hur mycket vi gillar engagemanget i Västlänksfrågan. Att det finns så mycket inneboende kraft hos våra medlemmar och göteborgare (samt kranskommunare) att den måste i någon form kanaliseras ut i sin protest mot Västlänksplanerna. Och som ett stort maskineri har vi alla en lika stor del i som kugge och mutter oavsett i vilken form vår kamp ser ut. Och det är vi i nätverket oändligt tacksamma över.

Det har genomförts två stora demonstrationer i Västlänkens (och trängselskattens) namn. Den första gick av stapeln lördagen den 22 november 2014 och den andra lördagen 7 mars 2015. Båda två lockade massor av folk, det talades om att de är de största demonstrationer i Göteborgs moderna historia vilka inte har arrangerats av ett politiskt parti. Exakt hur många som marscherade i tågen är omtvistat och är egentligen inte avgörande, det viktiga dessa två demonstrationer visade var att politikerna på allvar fick sig en näsbränna att det där med ”Västlänksmotstånd” inte var något som praktiserades av ”äldre män med för mycket tid över sittandes vid köksbordet”, som en lokal partiledare sarkastiskt uttryckte saken. Nej, de som demonstrerade var både unga som gamla, män och kvinnor men framförallt var det demonstranter som sade sig aldrig tidigare hade gått i ett protesttåg. Så även ifall politikerna påstod sig säga annat så innebar de två demonstrationerna att de var väckarklockor som skanderade ett stort missnöje över politikernas avstånd mellan de själva och oss som röstat fram dem. Oavsett vi anser att Heden ska bebyggas eller inte, så vill jag påstå att hade inte de två demonstrationerna varit så framgångsrika skulle politikerna inte gjort ett omtag i Hedenfrågan – de vill inte ha ett nytt ”Västlänksdebacle” att kämpa mot.

Med facit i hand måste det väl vara dags för en ny demonstration?

Nej, är min bestämda åsikt. Orsaken kan förklaras av 3 faktorer.

1) Att arrangera en lyckosam demonstration tar 3-4 månader. Det innebär att skulle det påbörjas nu under sommaren blir det först aktuellt senare i höst att den blir av. Då höstens väder har sina nycker är det såklart alltid komplicerat att arrangera en utomhusverksamhet där den bokstavligen riskerar regna och blåsa bort. Och är man inte 100 procent dedikerad till demonstrationen finns risken att dåligt väder innebär att folk stannar hemma, vilket leder oss in till nästa punkt.

2) Nyhetens behag att demonstrera har i viss mån passerat. Som nämnt ovan var många av de som gick i de första två tågen inga ”proffsdemonstranter”. För att locka till sig ännu fler måste det därför finnas något konkret att hänga upp demonstrationen på. Att enbart demonstrera mot Västlänken/trängselskatt är knappast nog (politikerna har i de två första fortsatt med sitt teflonbeteende och ta felaktiga beslut kopplat till Västlänken), utan något nytt måste ha kommit till som helt enkelt gör demonstranten förbannad, att man verkligen vill visa sitt missnöje. Det kan man aldrig göra slentriant, utan det måste uppbådas. Det får oss att komma till den sista punkten.

3) Vi befinner oss mellan två val. Nästa val till kommunfullmäktige är 9 september 2018. Det är två år dit. För politikerna innebär det att de känner sig rätt säkra i sin sitts. Vardagen flyter så att säga på. En demonstration i närtid kommer inte påverka dem. Istället är det andra saker kring Västlänken som de mer har blicken mot, de juridiska spörsmålen. Det handlar om de överklaganden som just nu pågår mot detaljplanerna och järnvägsplanen samt processen i Mark- och miljödomstolen. Enligt Trafikverkets tidsplaner ska alla dessa processer vara avgjorda senast våren 2018, vi i nätverket arbetar för att så kommer det inte att bli. Eller jo, vi arbetar på så vis att vi i dessa juridiska frågor kommer att vinna målen, och sker det är vi nöjda, men då kommer inte Trafikverket vara det utan driva processen vidare. Så oavsett utgången i respektive kommer det att överklagas och det innebär att vi med all trolighet inte kommer få ett avslut i de juridiska processerna förrän efter valet 2018. Det skulle innebära att Västlänken därmed blir ett politiskt slagträ i valdebatten, mellan partierna men framförallt mellan politikerna och oss som ska rösta.

En ytterligare sak att ta i beaktande angående demonstrationer är allt arbete runtomkring. Förutom att det behövs ett tillstånd så krävs en massa kringarbete. Det ska tas fram funktionärer som ska bistå under själva tåget, innan dess måste demonstrationen marknadsföras, därtill är det lämpligt med en vid målet talarlista av inbjudna språkrör för debatten och då behövs en massa ljud, ljus och någon scen. Allt det här kostar pengar. Minst 40 000 kronor måste arrangörerna slanta upp, vilket i så fall ska samlas in.

Då kan vi ställa oss frågan ifall de här 40 000 kronorna gör mer nytta i Västlänkskampen genom en demonstration eller för att finansiera kostnaderna i de juridiska processerna?

Personligen är jag övertygad om att just nu gör 40 000 kronor mer nytta i den juridiska kampen. För då skapas förutsättningar att vi antingen redan där vinner eller åtminstone fördröjer besluten till efter valet 2018 och med det skapar möjlighet att med röstsedeln byta ut ledamöterna i kommunfullmäktige mot de som vill värna om Göteborg och därmed säga nej till Västlänken.

Det är därför först inför valet 2018 som eventuella demonstrationer kan göra stor nytta. Exempelvis en under april-maj 2018. Då är det några månader kvar och valfebern börjar att öka. Att då genomföra en demonstration vore taktiskt korrekt. En stor uppslutning skulle skapa stor oro i partierna. De måste då bekänna färg i frågan och de partier som balanserar på gränsen att åka ut skulle se en möjlighet till röstfiske, de större ledande partierna skulle också se en möjlighet – antingen få makten eller förlora den. Det innebär att ifall vi fram till dess har trubbat av vårt demonstrationsvapen genom att ha demonstrationer som inte lockar folk i den utsträckning vi önskar så blir det samtidigt svårt att vid detta tillfälle få med oss en bra uppslutning. Omvänt, har vi fram till då byggt upp ett engagemang som kan blomma ut i en fantastisk manifestation så blir det extremt svårt för politikerna att inte tvingas lyssna. För gör de inte det i april-maj några månader före valet så kommer vi heller inte se till att de behöver lyssna till oss efter valet, för då har vi via röstsedeln satt andra på de platser i kommunfullmäktige de idag innehar.

Så vad gör vi fram till dess?

Som jag inledningsvis skrev är varje individ extrem viktig kugge och mutter i detta maskineri. Oavsett i vilken aktiv nivå just ditt motstånd befinner sig är du otroligt betydelsefull. Genom att vara medlem i vår Facebook-grupp och där skriva, kommentera, gilla och dela sprids våra budskap till andra. Du kanske då och då bidrar med en slant till den juridiska kampen via vårt insamlingsorgan Skona Göteborg (www.skonagoteborg.nu). Kanske du har köpt pins och klistermärken och på så vis visar din ståndpunkt i frågan. Det finns flera aktivistiska organisationer som möter göteborgarna där ute, som Västsvenska folkinitiativet, Trädplan, Griniga gubbar, de välkomnar ditt engagemang med öppna armar. Du kanske diskuterar eller pratar om Västlänken med dina vänner och bekanta eller till med obekanta. Ja, oavsett vad du gör är det ett viktigt arbete, men det innebär även att det faktiskt finns mer att göra. Kanske inte i den stora arenan just nu, men framförallt i de till synes lilla formaten ovan. Det är där det just nu görs skillnad, som exempelvis donera en slant till den juridiska processen.

Naturligtvis kommer det även den stora arenan, som nästa demonstration, att komma. Det är vi alla ense om. Men det handlar om tajming. Den är inte nu, men den kommer att komma. En tajming som leder till en sak: Stoppa Västlänken Nu!

Vad har siffran 6 med Västlänken att göra?

Den 6 juni är sista datum för överklagande av järnvägsplanen. Den 6 juni är Sveriges Nationaldag, en röd dag som ligger direkt efter en helg, varför det är lätt hänt att man glömmer skicka in sitt överklagande.

Men VI glömmer förstås inte att överklaga Västlänken ens om det vore julafton, eller hur? I mallen som du hittar här anges att du ansluter dig till den talan som anförs av det juridiska ombud som finansieras via Skona Göteborgs insamling. Där finns också utförliga instruktioner. Det är kostnadsfritt för dig att överklaga genom att ansluta till den utförliga inlaga som kommer lämnas in av Skona Göteborgs juridiska ombud, men stöd gärna detta arbete med ett bidrag, Bankgiro: 412-2776, Swish: 1235625124. Det går även att betala via PayPal, se webbsidan: http://skonagoteborg.nu/
Vill du inte ansluta till denna inlaga kan du skriva en egen inlaga. Då hittar du uppgifter om ärendenummer och adress i mallen som du kan använda, men får inte ta med texten i mallen.

Enligt Bo Larsson, projektledare för Västlänken är handläggningstiden för överklagande av en järnvägsplan hos regeringen mellan 6 veckor och 6 år.

Tidigare rekord i antal överklaganden av järnvägsplan: 66 st

(Här har jag inte kunnat hitta säker källa på om det gällde Citybanan eller Botniabanan)
Vad har siffran 6 med Västlänken att göra?six

(Källa: Överklaganden av järnvägsplaner och arbetsplaner för vägar, Henrik Drake 2011)

Antalet överklaganden av detaljplanen för det omstridda Nobelcentret på Blasieholmen i Stockholm uppgår till 475 stycken, vilket gett braskande rubriker i rikstidningarna de senaste dagarna.  Ju fler som överklagar Västlänken desto större indikation på projektets bristande förankring. Som synes i diagrammet ovan, överklagas de allra flesta järnvägsplaner av färre än tio personer.

Ett lämpligt mål för antal överklaganden av Västlänken tycker jag är 666 st. Det är ett tal som brukar förknippas med diverse hemskheter. Når vi detta antal och därmed slår det gamla rekordet tiofalt kan vi väl anse att vi ändrat på den innebörden?

/Carina

Vi ska nu leda i bevis att Västlänken är det sämsta för K2020

K2020K2020. Så heter förklaringen till varför politikerna hyllar Västlänken. Vi ska nu leda till bevis att Västlänken är det sämsta för K2020.

Detta kan vara den viktigaste text jag har skrivit om Västlänken. Den är lång, men innehållet är extremt viktigt.

Den 3 april 2009 antog Göteborgsregionens kommunalförbund – en överkommunal politisk sammanslagning mellan Göteborg, Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö – ett beslut om utvecklingen för kollektivtrafiken. Med namnet K2020 (Kollektivtrafikprogram 2020) drog man upp riktlinjerna hur kollektivtrafiken skulle se ut år 2025. Borträknat från cykel och gång, arbetspendlade då ungefär 20 procent via kollektivtrafik och 80 procent med bil. Målet är att fördubbla det kollektiva resandet till 40 procent och då således minska arbetspendlingen till 60 procent. Även då vi vet att antalet cyklister ökar, så utgår alltså K2020 från förhållandet mellan bil- och kollektivanvändandet.

Grovt kan sägas att det finns två delar i K2020. Den ena, huvudrapporten, är för Göteborgsområdet – Göteborg, norra Mölndal, Partille och västra Härryda – och den andra som kallas K2020 Lokalt och behandlar övriga kommuners agerande för att nå 40 procent för kollektivresandet, även för de som pendlar in till Göteborg.

Men varifrån kommer just siffran 40 procent?

Ja, som med exempelvis målbilden att tågresandet i Västra Götaland – att för år 2035 öka från dagens siffra om 55 000 resor per dag till 130 000 – handla det om att politikerna har hämtat ”inspiration” från andra regioner. Om tågökningen till 130 000 resonerades att eftersom det reser så många i Skåne borde ju det även kunna bli det i Västra Götaland. Att Västra Götalandsregionen är dubbelt så stort och mer glest befolkat än Skåne, där de kan färdas inom sina orter på pendlingstider under en timma, var inget som politikerna tog notis om. Kan man i Skåne så kan man väl även i Västra Götaland, verkar man har tänkt utan att utgå från de geografiska förutsättningarna.

För K2020 har man gjort exakt likadant. Då har man tittat på hur det ser ut i Stockholm och där är fördelningen 40/60. Alltså måste man ju kunna få samma resultat i Göteborg, så att säga. Nja, skriver man i K2020-rapporten: ”Att nå Stockholmsområdets kollektivtrafiksandel är en stor utmaning i Göteborgsområdet som saknar huvudstadens täta bebyggelse, resandeunderlag och tunnelbana. Det understryker behovet av åtgärder som ändrar trafikanternas incitament”. Det där med vilka åtgärder som ändrar trafikanternas incitament återkommer vi till.

När man har satt ett övergripande mål är det lämpligt att bryta ner det till olika delmål. För K2020 innebär det att i praktiken minska bilpendlingens totala andel i Göteborgsregionen om 65 procent till 35 procent. Alltså en minskning med 30 procentandelar. För kollektivtrafiken i Göteborg innebär det att antalet kollektivresor på spårvagnarna och bussarna ska för göteborgarna fördubblas mot idag. För de som bor i norra Mölndal, Partille och västra Härryda innebär det att deras kollektivtrafik in till Göteborg måste fyrdubblas. Ja, ni läste rätt. För att nå K2020 måste härifrån fyra gånger fler än idag ta kollektivtrafiken.

Så vad har det med Västlänken att göra?

Egentligen ingenting. Eller åtminstone väldigt lite. Göteborgarna lär i alla fall inte begagna sig av pendeltågstunneln för resor inom staden. I en vidareutveckling av K2020, ”Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 2035”, lyfts inte pendeltågen som lösningen för inpendlingen. Nej, då heter plötsligt lösningen BRT, Bus Rapid Transit. Västlänken är i skriften mest förpassad som något som finns, men inget som framhävs i sak bidrar till att arbetspendlarna i norra Mölndal, Partille och västra Mölnlycke kommer att ställa bilen hemma och välja att åka kollektivt i den omfattningen så K2020-målet nås. BRT lanseras däremot som ”tänk tunnelbana, kör buss” med en så hög trafikering att den upplevs som tidtabellslös.

En skillnad mellan K2020 och ovanstående dokument, ”Målbild för stadstrafiken”, är att antalet ”portar” har ökat. En ”port” är där den från kranskommunerna inpendlande kollektivtrafiken byts ut mot den lokala. Tanken är att man alltså kommer från sin hemkommun med exempelvis expressbuss och på lämpligt ställe byter till spårvagnen eller annan buss dit du ska arbeta eller studera. Denna plats kallas för en ”port”. När K2020 gjordes ingick Västlänken i deras planering och sågs till och med som en förutsättning. Den rapportens ”portar” är Mölndal, Gamlestaden, Hjalmar Brantingsplatsen och Frölunda torg. Här ska alltså byten ske. Så tänker man inte längre. Nej, då heter det att byten ska ske vid Brunnsbotorget, Gamlestaden, Haga, Mölndal, Korsvägen samt Partille. Vi ser alltså att man numera vill omvandla Hagaområdet till ett kollektivknutnav där man ska tvinga in bussar och spårvagnar för byte.

Även då K2020 främst handlar om kollektivtrafiken inom Göteborg med närstående kommundelar och med det egentligen saknar betydelse för Västlänken, finns det saker i K2020 som berör Västlänken i allra högsta grad. Det är de planer som berättas ute i övriga kranskommuner, det vill säga Ale, Alingsås, (östra) Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, (södra) Mölndal och Stenungsund. För även här är målet att nå en kollektivtrafik om 40 procent, vilket i allra högsta grad handlar om pendling in till Göteborg och alltså en överflyttning från bil till främst pendeltåg, men faktiskt i viss mån även buss. Det är nu blir intressant att betrakta K2020 utifrån Västlänkens perspektiv.

Som en respons till K2020 har Västtrafik studerat hur många extra resor varje kommun väntas generera i ett dokument de döpt till ”Dubbelt upp! – Lokala K2020” (2010). Då vi här granskar Västlänken tittar vi enbart vad Västtrafik skriver om de kommuner som idag har pendeltåg: Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund. Rapporten tar visserligen även upp Vårgårda, men de saknar pendeltåg utan trafikeras av ett regiontåg, som enligt Trafikverkets dokumentation över planerad trafikering, ”Västlänken – trafikering, depåer och uppställning”, inte kommer att gå via pendeltågstunneln. Orust och Tjörn skulle till viss mån kunna vara aktuella då boende här som arbetar eller studerar i Göteborg eventuellt skulle kunna ta buss in till Stenungsund och där byta till pendeltåget, men vi väljer att hålla oss till ovannämnda kommuner.

När Västtrafik skrev rapporten var inte dubbelspåret på Vänernbanan färdigbyggt och saknade pendeltåg, men intressant att notera är att de finner för år 2025 (som alltså numera ska ses som år 2035) att per dag kommer på tågen 13 100 resor att ske. Det kan jämföras med de 7 000 – 8 000 som Västtrafiks statistik idag visar hur många resor som görs.

För Alingsåspendeln förväntas antalet resor per dag från Alingsås öka från 4 100 till 11 500.

Härryda (med Mölnlycke, Landvetter, Landvetter flygplats, Hindås) har i skrivande stund samma situation som Ale hade när Västtrafik skrev rapporten, det saknas idag ordentligt med pendeltåg utan är något som planeras. Fast när den är klar så påstås det att 20 500 resor per dag kommer att göras. Här finns det dock en annan siffra värd att jämföra med och det är expressbussarna som idag trafikerar Härryda, ett välfungerande och väl använt trafikslag, och antalet resor med dem var 7 300, det vill säga att Västtrafik förväntar sig att nära tre gånger så många än de som idag begagnar sig av kollektivtrafiken kommer att lockas av ett framtida pendeltåg.

En ännu större ökning till Kungsbackapendeln är Västtrafik övertygade om. Från 6 500 till 20 600 resor per dag. Som en passus kan även konstateras att även dagens 1 600 som använder regionbussarna mellan Göteborg och Kungsbacka kommer att bli betydligt fler, 5 700. Västtrafik är helt enkelt väldigt säkra på att kungsbackafolket ska lämna bilen hemma och åka kollektivt.

En ännu, ännu större ökning av kollektivtrafiken slår Västtrafik fast kommer att ske för boende i Lerum. Där ska de som åker med tåg öka från 5 700 till 21 200.

Lilla Edet tror inte Västtrafik så mycket på. Och det är inte konstigt, tågen stannar ju inte inne i orten Lilla Edet utan ute på en åker som är döpt till Lödöse södra, men sisådär 900 resor per dag förväntar man sig att kommunens invånare kommer att mäkta med.

Inom Mölndals kommun (inklusive Lindome och Kållered) görs idag 6 400 resor per dag. Även här skriver Västtrafik att det kommer att ske en stor överflyttning från bil till tåg och sammanlagt per dag räknar med 20 300. Intressant att notera är att antalet regionala bussresor ska fördubblas, från 22 400 till 48 500, så tåget väntas inte äta upp resandet via buss.

Trots en relativt centralt placerad tågstation är pendeltåget inte partillebornas första alternativ när de ska åka in till Göteborg, och det förväntar sig inte Västtrafik att det kommer att vara i framtiden heller. Dagens 2 200 resor per dag ska drygt fördubblas till 4 800. Istället är det regionbussarna som är favoriten och ska för framtiden i princip tredubbla sitt resandeantal, från 12 500 till 30 900.

Slutligen har vi Stenungsund där dagens 800 resor per dag ska enligt Västtrafik bli 4 000. Till Bohusbanan kan vi även addera till de resenärer som bor inom Kungälvs kommun. De ska öka från 600 till 2 900 resor per dag.

Låt oss nu räkna samman hur många resor per dag som Västtrafik väntas ske sammanlagt via tåg och vi får 119 800. Alltså avrundat till 120 000 resor per dag förväntar sig att Västtrafik kommer att ske från kranskommunerna för att leva upp till K2020. Jämför det med politikernas målbild om 75 000 resor via Västlänken per dag.

Fast alla dessa resor bör knappast gå hela vägen in till Göteborg, bör vän av ordning påpeka. En del som exempelvis bor i Alingsås åker enbart till Lerum och så vidare. En högst trolig tanke. Därför är det ju intressant att räkna på hur många resor som enligt Västtrafik gjordes när rapporten skrevs, 2010. Då fanns ju inte Alependeln så vi räknar in de resor vi vet sker idag (8 000), men däremot inga tågresor från Härryda. Vi får då sammanlagt 28 300 resor per dag, vilket ska jämföras med de 35 000 – 40 000 som sägs trafikera Centralen idag från nämnda pendeltågslinjer, vilket innebär att andelen som hoppar av längs vägen få ses som på marginalen utan merparten åker hela vägen till Centralen. Därmed kan vi konstatera att Västtrafiks prognos för att klara K2020-målet innebär 120 000 resor per dag förväntas ske via pendeltåg. Då Västlänkens kapacitet är enligt målbilden 75 000 visar det med all tydlighet att den på den punkten inte klarar de uppsatta målen som finns för K2020, en överflyttning av bilpendling till kollektivtrafiken motsvarande 40 procent andel.

För att förmå bilpendlaren att byta över till kollektivtrafiken berättade vi ovan att det i politikernas strategidokument för K2020 står att läsa att det krävs ”åtgärder som ändrar trafikanternas incitament”. Läser vi vidare tydliggörs vad dessa incitament är: ”Ökade incitament kan skapas genom införande av brukaravgifter, förändrar parkeringspolicy, fysisk planering, kommunala resepolicys samt ändrade regler för reseavdrag och förmånsbeskattning”. På ren svenska innebär det trängselskatt, färre och dyrare parkeringsplatser, avspärrade gator och lagar som tar bort förmåner. Idel piskor, skulle nog många anse.

Västtrafik ser en annan väg. En som skapar morötter och det är ökad turtäthet och på så vis förenkla för pendlaren i kranskommunen att få ihop sitt vardagspussel. Oavsett man bor ska man alltså inte behöva sitta och titta på klockan när tåget avgår utan ska snabbt kunna hoppa på ett nytt ifall man ser baklyktorna på tåget man precis missade. Exempelvis skriver de för att nå K2020-målet vill de för Kungsbackapendeln införa en turtäthet om 7,5 minuter mellan varje tåg. Det vill säga dubbelt så ofta som idag. Och ju tätare tågavgångar, desto fler tåg som måste ankomma Centralen.

Vi känner till att Västlänken har ett övre kapacitetstak om 16 tåg per timma. Västtrafik har räknat på hur många som krävs för att nå K2020-målet. Det är 33 tåg per timma. Alltså dubbelt så många som Västlänken klarar av. Därmed kommer Västtrafiks rubrik i sin rapport, ”Dubbelt upp! – K2020 Lokalt”, i ett helt annat skimmer.

Därmed har vi nu lett till bevis nummer två att Västlänken inte uppfyller eller stödjer politikernas vision och mål om K2020, Västlänken klarar allt för få tåg mot vad som krävs. För att kunna locka över från bilpendlingen till tågpendling så 40 procent väljer kollektivtrafiken skulle det i praktiken behövas en dubbelt så stor tunnel.

Är K2020 viktigt? Ja, enligt politikerna är det grunden för allt kollektivtrafikarbete i regionen. Med Västlänken blir det dock omöjligt för politikerna att klara de uppsatta målen. Pendeltågstunneln är helt enkelt, som SIKA uttryckte det, obsolet redan innan första spadtaget görs. Därför måste vi ställa frågan till politikerna, vad är viktigast: K2020 eller Västlänken?

/Mats

Källor:
Göteborgsregionen, ”K2020 – Kollektivprogram för Göteborgsregionen”, 2009
Göteborgsregionen, ”K2020 Lokalt – underlagsrapport”, 2008
Göteborgs stad m.fl., ”Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 2035, 2016
Västtrafik, ”Dubbelt upp! – Lokala K2020”, 2010

Äldre inlägg
Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers
%d bloggare gillar detta:
Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook