Station Korsvägen och Liseberg

Spårtunneln från Station Haga vidgar sig i höjd med Näckrosdammen och övergår Station Korsvägen som har ett väst-östligt läge, från Johannebergs Landeri till under Lisebergsteatern. Station Korsvägen, liksom Station Haga, planeras i dagsläget för två spår men förbereds för fyra.

Station Korsvägen – Liseberg

 

Västlänken dras rakt igenom Lisebergs norra del. Huvudentrén klarar sig, men Lisebergshallen till vänster om entrén måste rivas.

Tre entréer är planerade; en mitt i Korsvägen där Pressbyrån ligger idag, en vid Universeum och en var ursprungligen tänkt att hamna vid Renströmsparken vid Näckrosdammen. (Anm. För närvarande diskuteras alternativ placering, eventuellt vid Artisten. Detaljplanen för Station Korsvägen är därför försenad.) Ett ventilationsschakt byggs i kanten av Renströmsparken och ett norr om Universeum, där även ett tryckutjämningsschakt placeras.

Station Korsvägen – Liseberg

Byggnationen

Stationen sträcker sig genom både berg och lera. På den västra delen, under Renströmsparken och Johannebergs Landeri är bergtäckningen dålig och ytan som ska sprängas ut stor, vilket kräver utökad bergförstärkning. Övergången mellan berg och jord påverkas Johannebergs landeri vars grundläggning får växlas av. Stenarna i landeriets grundläggning tas bort, efter dokumentation, och återställs när arbetet är färdigt.  Park- och trädgårdsanläggningen schaktas bort. Stationsdelen i berg tar cirka tre år att bygga.

Station Korsvägen – Liseberg

 

 

Biltrafiken genom Korsvägen stängs av helt under byggtiden, cirka fem år. Kollektivtrafik, samt gång och cykeltrafik leds upprätthålls med temporära lösningar.

Schakt i jord utförs ner i vattenförande friktionsjord. Schakterna byggs därför inom stödkonstruktioner ner till berg, med noggrann tätning.  En servicetunnel byggs från Renströmsparken via Carlandersplatsen, bakom Humanisten, under Carlanderska och ut på Södra Vägen. En annan byggs under Liseberg, ungefär från Lisebergsteatern bakom Världskulturmuséet och ut på Södra Vägen. Servicetunnlarna tar cirka ett år att bygga och stationsdelen i schakt cirka fem år.

Station Korsvägen – Liseberg

Den delen av stationen som ligger på Lisebergs område, går i berg fram till slänten nedanför Lisebergsteatern där tunneln återigen övergår i lera. Schakt måste därför öppnas där Lisebergshallen nu ligger och fram till E6/E20. Mölndalsån leds om. Arbetet i öppna schakter inne på Lisebergs område tar cirka fem år.

Station Korsvägen – Liseberg

Påverkan på trafik

Tillfälliga konstruktioner upprätthåller kollektivtrafiken samt gång- och cykeltrafik över Korsvägen. Tillgänglighet till universitetsområdet från Korsvägen sker via Lundgrens Trappor.

Korsvägen stängs av för genomgående biltrafik i cirka fem och ett halvt år.

Byggtrafik till och från byggområdet sker söderifrån på Södra Vägen. Eftersom två arbetstunnlar mynnar här blir byggtrafiken omfattande, upp till 500 lastbilar per dag.

Avstängningen av Korsvägen förväntas leda till kraftiga trafikökningar på i första hand Framnäsgatan, Gibraltargatan och Valhallagatan, samt i andra hand Dr Forselius Gata, Dr Allards Gata, Fridkullagatan, Soltorpsgatan, Hökegårdsgatan och Krokslätts Parkgata.

 
Station Korsvägen – Liseberg

Disposition av arbetsytor vid Korsvägen och Liseberg. Rödstreckade ytor är arbetsytor. Röda linjer anger biltrafik, blå anger kollektivtrafik och gröna gång- och cykeltrafik.

 

Byggnader som påverkas

 Johannebergs Landeri  – plockas delvis ner och återuppförs efter byggtiden

Kioskbyggnad på Korsvägen rivs
Rondo – måste grundförstärkas. Hörntornet monteras ner och återuppförs efter byggtid. Omklädningsrum och restaurang rivs, men verksamheten ska kunna pågå som vanligt.

Lisebergshallen, Huvudrestaurangen med Applåd och Kaskad samt Lisebergs P-hus vid Örgrytevägen rivs.
Kulturmiljö

Liseberg är ett av Göteborgs mest kända landerier och är även ett intressant exempel på den storslagna satsning som gjordes i samband med jubileumsutställningen 1923. Johannebergs landeris park- och trädgårds-anläggning är en fornlämning, vilken Västlänken passerar igenom.

Station Korsvägen – Liseberg

 

Station Korsvägen – Liseberg

Huvudrestaurangen uppfördes i samband med jubileumsutställningen 1923 och hette ursprunglingen Tivolirestaurangen. Restaurangen ligger mitt i det område som behöver grävas upp och måste därför rivas. Den ska inte återuppföras.

Buller i byggskedet

Sträckan Korsvägen – Liseberg innehåller flera övergångar mellan berg och lera. Därför blir det här fråga om störningar både från borrning, pålning och spontning.
9.Haga_Korsvägen_Stomljud_borr

 

Station Korsvägen – Liseberg

Bullernivåer i byggskedet. Området kring Korsvägen och inne på Liseberg drabbas hårdast, men även området  runt arbetstunnlarna mynningar på Södra Vägen.

Stomljud i driftskedet

Station Korsvägen – Liseberg

 

Beräknade stomljudsnivåer i driftsskedet utan dämpande åtgärder. Särskilt Artisten och Lisebergsteatern är byggnader där stomljudsstörningar inte kan accepteras. Krav har angetts på ner till 25 dB(A) vilket kommer ställa höga krav på stomljudsisolering.

 

Källor:

Järnvägsplanen: Byggbeskrivningen, Planbeskrivningen, Miljökonsekvensbeskrivningen, Underlagsrapport; Ljud, stomljud och vibrationer, Faktaunderlag byggnader 141210, Gestaltningsprogram, Plankartor

Hela järnvägsplanen finns här:

http://www.trafikverket.se/nara-dig/vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalands-lan/vastlanken—smidigare-pendling-och-effektivare-trafik/dokument/aktuella-handlingar/jarnvagsplan/

Faktaunderlag byggnader 141210 (Trafikverket)


Alla delar av ”I Västlänkens spår”

Alla delarna finns nu att hämta som ett PDF-dokument

Här är länkarna till de olika delarna på hemsidan:

Del 1 Olskroken – Skansen Lejonet – Station Centralen

Del 2 Station Centralen – Residenset

Del 3, Residenset – Kungshöjd – Station Haga

Del 4 – Station Haga – Landala – Johanneberg – Station Korsvägen

Del 5 – Station Korsvägen – Liseberg

Del 6 – Liseberg – Jakobsdal – Almedal

Print Friendly, PDF & Email