Från Station Centralen fortsätter Västlänken västerut mot Kvarnberget i jordtunnel, förbi bland annat Östra Nordstan och Hasselbladshuset. Som framgår av byggkartan nedan, byggs i princip hela sträckan fram till Residenset i öppna schakter av cirka 20 meters bredd, plus ytterligare 15 meter arbetsyta på var sida. (Anm. Det är denna del av Västlänken som försenar utbyggnaden av den så kallade Operalänken, den planerade spårvägen mellan Drottningtorget och Badhuslänken.)

I höjd med Torggatan passerar Västlänken över Götatunneln ”på mycket nära avstånd” varför Götatunneln måste förstärkas. En förstärkning av taket av Götatunneln förbereddes redan då den byggdes, men Västlänkens sträckning har flyttats lite därefter, varför ytterligare förstärkning måste göras.

Rent tekniskt behöver en cirka 20 meter lång sträcka av Götatunnelns bergtunnel ersättas med en betongtunnel, vilket sker genom att spränga eller wiresåga upp taket. Eventuellt kan dessa arbeten utföras innan själva byggnationen av Västlänken startar.

I Västlänkens spår - Del 2, Station Centralen – Residenset
Efter passagen över Götatunneln skär tunneln in mot Kvarnberget. Här går schakten genom både berg och jord samtidigt. Västlänken ”går mycket nära, som närmast ungefär en meter” två fastigheter, kvarteren Mjölnaren och Mätaren. Uttag av berg på denna del sker genom mycket små bitar åt gången, med wiresågning, för att minska risk för skador på byggnaderna. Berget under byggnaderna måste förstärkas med stag. Bergschakten just här passerar en tunnel till Kvarnbergets skyddsrum, som därför måste förstärkas före ingreppen. Även detta är avsett som förberedande arbete. En servicetunnel anläggs mellan Västlänken och skyddsrummet.

I Västlänkens spår - Del 2, Station Centralen – Residenset

Sträckningen förbi Kvarnberget har bestämts av tre aspekter; närhet till byggnader, ingrepp i fornlämningar och passagen över Götatunneln. Problematiken löstes dels genom en snävare kurvradie som gör att högsta tillåtna hastighet på sträckan blir 70 km/h istället för 80 km/h, dels genom att den parallella räddningstunneln slopades.

Ett ventilationsschakt placeras där Smedjegatan löper ut i S:t Eriksgatan. Ungefärligt utseende som på nedanstående bild.

I Västlänkens spår - Del 2, Station Centralen – Residenset

Efter Kvarnberget och fram till Residenset ökar lerdjupet till cirka 30 meter och schaktdjupet till 20. Här måste tunneln byggas med en långsträckt stämpad stödkonstruktion, med slitsmurar ner till berg. Tvärväggar utförs under schaktbotten för att minimera rörelser hos intilliggande fastigheter.

I Västlänkens spår - Del 2, Station Centralen – Residenset

Vid Stora Hamnkanalen utförs schakten i två etapper, så att en del av kanalen kan hållas öppen. På Södra Hamngatan måste spårvagnsspåren utanför Residenset tas bort och en provisorisk bro för spårvägen byggas, då schakt öppnas ända fram till Residensets vägg. Stora Hamnkanalen mellan Stenpiren och Lilla Torget överdäckas och används som arbetsyta under byggtiden.

Arbetena mellan Centralen och Kvarnberget beräknas ta tre och ett halvt år, och mellan Kvarnberget och Residenset cirka fem år.

Påverkan på trafik:

Nordstans norra entréhus demonteras och ersätts av en ramp till plan 3

In- och utfarter till Nordstans lastgata tas bort och placeras i nytt läge

Torsten Henrikssons gångbro tas bort

Götatunneln stängs av delvis, tidvis, helt eller bara ena röret åt gången. Här går uppgifterna isär i olika delar av järnvägsplanen. Tidsangivelserna är ”periodvis”, ”ett halvår” och ”cirka ett år”.

Östra Hamngatan får någon form av provisorisk koppling till Västra Sjöfarten och Christina Nilssons gata framför Operan. Anslutningen till Kanaltorgsgatan stängs och trafik till Nordstans parkeringshus leds en annan väg.

När Västra Sjöfarten grävs upp flyttas passagen ut mot älven. Härvid försvåras korsande för cykel- och gångtrafik.

S:t Eriksgatan stängs av helt för genomfart.

Cykel- och gångtrafik flyttas mot älven

Byggnader med fasader mot S:t Eriksgatan kan nås från befintliga entréer, men leverans- och biltrafik kan inte angöra byggnaderna från S:t Eriksgatan.

Byggnader mellan Nedre Kvarnbergsgatan och Övre Spannmålsgatan kan nås från S:t Eriksgatan, men inte av bil- och leveranstrafik

En stor del av parkeringarna på kajen mellan Operan och Casino Cosmopol försvinner på grund av omledning av trafik.

Även parkeringarna på Packhusplatsen framför kasinot och Hovrätten tas i bruk för tillfälliga trafiklösningar.

En koppling mellan Norra Hamngatan och Västra Sjöfarten respektive Packhusplatsen hålls öppna. Norra Hamngatan kan dock bli enkelriktad.

En del av byggtrafiken från området kommer att belasta de tillfälliga trafiklederna längs Västra Sjöfarten, Packhusplatsen och fortsätter vidare mot Masthamnsbron, Stora Badhusgatan och förbi Järntorget.

Busstrafiken upprätthålls på de tillfälliga trafiklederna.

Spårvägstrafiken mellan Järntorget och Södra Hamngatan stängs av i samband med rivning av befintlig spårväg och byggnation av tillfällig bro utanför Residenset.

Södra Hamngatan mellan Stora Badhusgatan och Lilla Torget är avstängd för biltrafik.

Påverkan på kulturmiljö:

Sträckan mellan Station Centralen och Residenset är den som mest påverkar fornlämningar, se karta nedan. Bland annat finns här flera bastioner och kurtinmurar. För mer detaljerad information hänvisas till Kulturmiljöbilagan som finns under MKB i Järnvägsplanen.

I Västlänkens spår - Del 2, Station Centralen – Residenset

Byggnader som påverkas på denna sträcka:

Kajskjul 8 ½ monteras ned och återuppförs efter byggtiden

Casino Cosmopol kan nås via ordinarie entré, men det är oklart hur verksamheten påverkas av trafikomläggningen och byggbullret.
Bullerpåverkan i byggskedet:  

Bullrigaste arbetsmoment här kommer att vara bergborrning, spontning, pålning. Dessa arbetsmoment bedöms pågå i cirka 18 till 24 mån. Övrig tid kommer mindre bullrig verksamhet i form av jordschakt, wireskärning av berget, betongarbeten och transporter att pågå.

Ljudnivåerna beräknas som mest uppgå till cirka 90 dB(A) ekvivalentnivå utomhus vid närmaste bostadshus eller kontor. Antagen basljudnivå bedöms vara cirka 30 dB lägre än den högsta ljudnivån

(Anm. Riktvärden för buller vid bostadshus är 60 dB(A) dagtid och 50 dB(A) kvällstid. Vid Operan och Casino Cosmopol beräknas högsta ljudnivå bli 70-80 dB(A) utomhus och runt 50 dB(A) inomhus. Denna typ av byggnader har inga riktvärden för byggbuller.)

Påverkan i driftskedet

Ljud från ventilationsschakt vid S:t Eriksgatan kan uppfattas från intilliggande byggnader

Längs den aktuella sträckan finns flera kritiska områden för stomljud från anläggningen. Här kommer omfattande ljudisolerande insatser att krävas. Se karta nedan.

Stomljud_Kvarnberget

Källor:
Järnvägsplanen: Byggbeskrivningen, Planbeskrivningen, Miljökonsekvensbeskrivningen, Underlagsrapport; Ljud, stomljud och vibrationer, Faktaunderlag byggnader 141210, Gestaltningsprogram

Hela järnvägsplanen finns här:

http://www.trafikverket.se/nara-dig/vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalands-lan/vastlanken—smidigare-pendling-och-effektivare-trafik/dokument/aktuella-handlingar/jarnvagsplan/

Västlänken, samråd – Granskningsutlåtande

Om Skansen Lejonet: http://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalands-lan/Vastlanken—smidigare-pendling-och-effektivare-trafik/Nyheter/2013/2013-06/Vastlankens-dragning-ska-minimera-intrang/


Alla delar av ”I Västlänkens spår”

Alla delarna finns nu att hämta som ett PDF-dokument

Här är länkarna till de olika delarna på hemsidan:

Del 1 Olskroken – Skansen Lejonet – Station Centralen

Del 2 Station Centralen – Residenset

Del 3, Residenset – Kungshöjd – Station Haga

Del 4 – Station Haga – Landala – Johanneberg – Station Korsvägen

Del 5 – Station Korsvägen – Liseberg

Del 6 – Liseberg – Jakobsdal – Almedal

Print Friendly, PDF & Email