Station Haga

Station Haga sträcker sig från Skattehuset till södra delen av Haga Kyrkogatan. I dagsläget är Station Haga planerad att ha två spår, men stationen förbereds för fyra. Den planeras att få tre uppgångar. En ligger Handelshögskolans nordöstra hörn, där den röda tegelbyggnaden rivs för att ge plats åt en ny, högre byggnad med en integrerad stationsuppgång. En entré planeras på Pustervikskajen och huvudentrén i parkytan mellan den nuvarande spårvagnshållplatsen, på Parkgatan, och Nya Allén. Vardera entrén får dubbla eller tredubbla uppsättningar rulltrappor samt hissar och trappor. Entréerna fungerar även som utrymningsväg, då tunneln saknar parallell räddningstunnel på den aktuella sträckan. Eventuellt byggs även en cykelentré mellan cykelbanan vid Nya Allén och Södra Allégatan. Ett brandgasschakt ska byggas till platsen framför Smyrnakyrkan och ett tryckutjämningsschakt i nordvästra delen av Hagaparken.

Station Haga – Landala – Johanneberg – Station Korsvägen

Ur gestaltningsprogrammet. Entréhallen kan komma att expandera österut, ifall det ska erbjudas någon form av service som café, kiosk och toaletter. Idag anses inte resandeunderlaget tillräckligt för att motivera denna typ av service. Det är även osäkert om någon eller några busslinjer ska vända här. I så fall kan en del av parken behöva tas i anspråk som bussterminal. Spårvagnshållplatsen byggs ut och en av bilfilerna på Parkgatan behöver troligen tas bort för att ge rum åt de bussar som eventuellt behövs då 60 procent av resenärerna till Station Haga ska resa vidare.

Station Haga – Landala – Johanneberg – Station Korsvägen

Bilden visar hur markytan ovan jord är tänkt att disponeras. I Haga Kyrkoplan syns lanterniner som släpper ner dagsljus till stationen. Huvudentrén kan förses med ett grönt, eventuellt beväxt tak för att kompensera den parkyta som tas i anspråk. Det pågår diskussioner om biltrafiken ska bli enkelriktad (söderut) i korsningen Allén/Sprängkullsgatan.

Byggnationen

När Västlänken löper ut ur Skatteverkets källare vidgar sig dubbelspårstunneln till att motsvara fyra spår och två plattformar. Mellan Skattehuset och till några meter ifrån Hagakyrkan öppnas en schakt som blir upp till 25 meter djup och 30-80 meter bred. Lerdjupet är som mest cirka 60 meter under Rosenlundskanalen. Konstruktionen byggs med slitsmurar som inte når berg på detta djup, varför en bottenplatta gjuts. Arbetet i schakt beräknas ta cirka sex år.

Station Haga – Landala – Johanneberg – Station Korsvägen

Själva stationen ligger delvis i betongtunnel i lera och i delvis i bergtunnel. Bergspåslaget ligger cirka 25 meter norr om Hagakyrkan. Här sprängs tunneln först som ovanjordssprängning, men närmare kyrkan med wiresågning. Bergtunneln sprängs endast ut för två spår på den västra sidan ett första skede. På östra sidan borras en mindre pilottunnel som förberedelse för en framtid utbyggnad.

Stationen fortsätter sedan i berg cirka 10 meter under Samhällsvetenskapliga biblioteket varvid anpassade metoder för berguttag används. Uppgången vid Handelshögskolan sprängs både ovanifrån och underifrån.

Station Haga – Landala – Johanneberg – Station Korsvägen

Kartan visar arbetsytor (gröna), schakt (streckat), biltrafik (rött), gång- och cykelväg (gult) och kollektivtrafik (blått) under etapp 2. Under etapp 1 och 3 leds de olika trafikslagen lite annorlunda, via provisoriska broar.

En stor del av bergtunneln byggs från servicetunneln som börjar under Föreningsgatan/Södra Viktoriagatan, fortsätter i berget bakom Carl Grimbergsgatan och mynnar vid Linnéplatsen, mellan BASF-huset och Psykologen. Servicetunneln trafikeras av byggtrafik som via Linnéplatsen kör söderut. I driftskedet ska servicetunneln även fungera som angreppsväg för Räddningstjänsten. Arbetet med bergtunneln beräknas ta cirka fem år och med servicetunneln cirka två år.

Påverkan på trafik:

Rosenlundsgatan kan komma att stängas av medan en tillfällig bro byggs över schakten.
Parkeringsplatser på östra delen av Rosenlundskajen och Pustervikskajen tas bort.
Rosenlundsbron är borttagen under större delen av byggtiden. Biltrafik hänvisas till Viktoriabron.

För gång- och cykeltrafik byggs en bro med utsiktsplats över schaktet.

Båttrafik upprätthålls med en provisorisk vattenpassage.
Sprängkullsgatan norr om Haga Östergata stängs av för biltrafik. Biltrafik mot Parkgatan/Allén hänvisas till Vasagatan/Viktoriagatan.  Detta gäller även busstrafik.

Byggtrafiken leds via Pustervikskajen, Södra Allégatan och Parkgatan/Viktoriagatan.

Till följd av den ökade trafiken på Vasagatan och kringliggande gator kan parkeringsplatser tas bort. Primärt på Vasagatan och Viktoriagatan. (Anm. Enligt detaljplanen för tunneln ska även samtliga snedställda parkeringsplatser på Haga Kyrkogatan tas bort.

Efter etapp 2 öppnas korsningen Sprängkullsgatan/Parkgatan igen, medan Vasagatan stängs då uppgången vid Handelshögskolan byggs. Trafiken leds om via Lilla Bergsgatan och Haga Kyrkogatan. Under en kort period (planeras till sommartid) är både Sprängkullsgatan och Vasagatan avstängda samtidigt, för att klara tidplanen.

Byggtrafik trafikerar rondellen på Linnéplatsen.

Station Haga – Landala – Johanneberg – Station Korsvägen

Station Hagas läge markerat på en flygbild. Stationstunnlarna blir vardera cirka 600 meter långa och 30 meter breda. Djupet vid plattform är 23-32 meter.

Station Haga – Station Korsvägen

Denna sträcka är cirka 1000 meter lång och helt i berg, samt med en parallell service- och räddningstunnel. Tunneln ligger här 35-40 meter under byggnader. Efter Station Haga fortsätter tunneln åt sydost, viker av österut i höjd med Föreningsgatan, fortsätter under Kapellplatsen, Läraregatan, norra Johanneberg, Renströmsparken med Näckrosdammen och kommer ut vid Korsvägen under Johannebergs Landeri.

Station Haga – Landala – Johanneberg – Station Korsvägen

Byggnationen

Ett tryckutjämningsschakt placeras i Fogelbergsparken och ett ventilationsschakt i ett grönområde mellan Södra Viktoriagatan och Föreningsgatan. En servicetunnel byggs från Näckrosdammen söderut via Carlandersplatsen, och mynnar på Södra Vägen.

Berget på detta avsnitt är av god kvalitet. Två befintliga tunnlar passeras på fem meters avstånd (anm. enligt uppgift från annan källa är detta spillvattentunnlar). Vid dessa passager krävs försiktig drivning och tunneln tätas med vattentät betonglining.

Tunneln drivs från två håll och beräknas ta cirka ett år. Servicetunneln till Södra Vägen beräknas ta två år.

Påverkan på trafik

Då hela denna sträcka byggs i berg blir påverkan på trafiken minimal. Byggtrafik från servicetunneln kan dock påverka trafiksituationen på Södra Vägen.

Byggnader som påverkas

Skatteverkets hus stängs delvis av under början av byggtiden

Hagakyrkan och Samhällsvetenskapliga biblioteket ligger rakt över stationstunneln och störs i byggskedet

Feskekörka får försämrad tillgänglighet och störs av buller i byggskedet

Handelshögskolans äldre del rivs och på platsen byggs en av stationsuppgångarna som ska komma upp en ny, hög tillbyggnad som ersätter den röda tegelbyggnaden.

Bland känsliga byggnader inom området runt Station Haga kan särskilt nämnas Feskekörka, Gamla Latin, Hagakyrkan, Samhällsvetenskapliga biblioteket och samtliga bostadshus runt Haga Kyrkoplan.

Särskilt känsliga byggnader längs sträckningen mellan Haga Kyrkoplan och Korsvägen: Föreningsgatans villaområde, Landala vattentorn samt Johannebergs landeri och park

Station Haga – Landala – Johanneberg – Station Korsvägen

Kvarteret Bajonetten är de bostadshus som ligger allra närmast schaktet.

Påverkan på kulturmiljö

Station Haga sträcker sig från befästningsområdet vid Rosenlundsplatsen, över vallgraven, genom fältvallen och in i förstaden Haga. Västlänken kommer att passera rakt igenom delar av Bastion Christina Regina, vallgraven och fältvallens grönområde. Området kring Haga kyrkoplan domineras av parker och alléer anlagda på 1800-talet och ingår i det för staden tongivande grönstråket längs vallgraven. Hela stationsläge Haga ligger inom riksintresset för kulturmiljövården Göteborgs innerstad. På platsen möts fyra värdefulla stadsrum, vallgravsstråket, Haga Kyrkoplan, Haga och Vasastaden.  

Till kulturmiljön räknas parkytor och träd. Enligt plankartorna påverkas 134 träd (redovisat antal till nätverket Trädplan i oktober 2015 är 180 st) som måste flyttas eller avverkas vid Station Haga. (Siffran inbegriper inte de ytor som omfattas av detaljplanen för Station Haga och påverkas av utformningen av huvudentrén och eventuell busstation.)

Buller och stomljud i byggskedet

De mest störda fastigheterna på detta avsnitt anges vara Norra Allégatan 16, Hagakyrkan, Smyrnakyrkan, Samhällsvetenskapliga biblioteket, Vasagatan 5 samt Muraregatan 15 (fläktar till servicetunneln.

Station Haga – Landala – Johanneberg – Station Korsvägen

Tabellen visar omfattningen av byggarbetena i tid och antal maskiner, mellan Hagakyrkan och Skatteverket, samt för arbetstunneln från Föreningsgatan till Linnéplatsen.

Station Haga – Landala – Johanneberg – Station Korsvägen

Byggbuller från öppna schakter och tunnelmynningar är mest störande runt Hagakyrkan, Korsvägen och Linnéplatsen.

Station Haga – Landala – Johanneberg – Station Korsvägen

På denna sträcka ligger tunneln djupare än t ex under Kungshöjd, men ljud fortplantar sig ändå i berget. Stomljud från bergsborrning drabbar fastigheter rakt över och i anslutning till tunnelsträckningen.

Buller i driftskedet

Stomljudsnivåerna kan begränsas med flera olika metoder. Vilken som kommer användas för Västlänkens bergtunnlar är inte avgjort.  Hur effektiv dämpningen är en fråga både om tid och kostnad.

Station Haga – Landala – Johanneberg – Station Korsvägen

 

 


Alla delar av ”I Västlänkens spår”

Alla delarna finns nu att hämta som ett PDF-dokument

Här är länkarna till de olika delarna på hemsidan:

Del 1 Olskroken – Skansen Lejonet – Station Centralen

Del 2 Station Centralen – Residenset

Del 3, Residenset – Kungshöjd – Station Haga

Del 4 – Station Haga – Landala – Johanneberg – Station Korsvägen

Del 5 – Station Korsvägen – Liseberg

Del 6 – Liseberg – Jakobsdal – Almedal

Print Friendly, PDF & Email