Här är guiden för dig som vill veta mer om Västlänken och järnvägarna i Västsverige i största allmänhet. Guiden är tänkt som en orientering för dig som vill följa med i debatten och innehåller inga argument mot Västlänken.

Det västsvenska järnvägsnätet

Här ser vi en karta över Trafikledningsområde Väst. Det är dessa järnvägar som bildar ett sammanhängande system. Här är alla stationer utsatta och det framgår också vilka som har resandeutbyte. Ladda ner och öppna PDF:en så blir texten tydlig (Klicka här eller på bilden).

Guide - Västlänken och järnvägarna in mot Göteborg

 

Här finns en karta över hela Sveriges järnvägsnät

Göteborg C

Dagens station som är en så kallad säckstation med 16 spår. Tre ingående dubbelspårskanaler och en enkelspårskanal (som rivs på grund av Västlänken). Maxkapacitet 36 tåg per timme, trafikeras av upp till 29 tåg per timme och riktning år 2018.

Utbyggnadsplaner: Mindre åtgärder utredda men ej beslutade. Stationen blir kvar i oförändrat skick även om Västlänken byggs.

Vid stationen finns tvätthall och anläggning för fekalietömning. Här utförs även städning och påfyllning av restaurangvagnar.

Följande fem banor har sin ändpunkt på Göteborg C (från vänster och medsols):

Bohusbanan:

Enkelspårig järnväg mellan Göteborg och Strömstad Normalt går inte mer än två persontåg per timme och riktning. Här går även 1-2 godståg per timme.

Maxkapacitet: 4 tåg per timme och riktning.

Bohusbanans tåg ansluter idag till Norge-Vänerbanans spår och delar spårkanal hela vägen in till Göteborg C, mittersta delen, spår 8-12.

Framtida utbyggnad: Ej utredd mer än på idéstadiet. Dubbelspårsstation i Brunnsbo är på gång. Dubbelspår till Stenungsund är önskat, men inte utrett.

Norge-Vänerbanan (förr kallad Nordlänken)

Fortsätter efter Öxnered som enkelspårig linje och delar sig söder om Mellerud där den västra delen går mot Kornsjö vid norska gränsen och den östra delen vidare mot Karlstad.

Här går Alependeln och regiontågen mot Trollhättan-Vänersborg, men också tågen mot Oslo och vissa mot Värmland.  Normalt ankommer som mest 7,5 persontåg per timme till Göteborg från detta håll samt 1-2 godståg. Anlöper tillsammans med Bohusbanans tåg mittersta delen av Göteborg C i egen dubbel spårkanal och använder normalt spår 8-12.

Maxkapacitet: 10 tåg per timme och riktning.

Planerad utbyggnad: Möjligen dubbelspår hela vägen mot Oslo, men banan närmast Göteborg togs i drift så sent som 2012 och är av hög standard.

Västra Stambanan

Dubbelspårig hela vägen från Göteborg till Stockholm. Här går Alingsåspendeln, Stockholmståg av olika typ och hastighet, norrlandståg och diverse regiontåg mot Skövde, Mariestad, Karlstad, Örebro mm samt många godståg. På grund av den stora variationen av tåg med olika hastigheter är antalet tåg begränsat. Normalt går 6 persontåg per timme på denna bana och 1-2 godståg.

Maxkapacitet: 10 tåg per timme och riktning

Västra Stambanan har en egen dubbel spårkanal ända in till säckstationens södra del, spår 1-7.

Planerad utbyggnad: Osäker. Kapacitetsförstärkningsåtgärder i form av vändspår vid stationer och förbigångsspår för godståg pågår 2016-2020. Fyrspårighet helt eller delvis mellan Göteborg och Alingsås behövs för att kunna öka trafiken. En sådan är endast översiktligt utredd. Då det är svårt att rymma fler spår i befintligt spårområde i tätorterna, kan en helt nya bana för fjärrtåg bli aktuell men har inte utretts. Framtiden är också beroende på om Götalandsbanan byggs – se nedan. I så fall kommer merparten av stockholmstågen gå via Borås, varvid kapacitet frigörs på Västra Stambanan.

Kust till Kustbanan

Enkelspårig bana mot Borås med låg standard och låg hastighet. Går från Göteborg via Gårdatunneln gemensamt med Västkustbanan, men vid Almedal viker Kust till kust-banan av österut. Här går normalt 1,5 tåg per timme, ett mot Borås och ett varannan timme mot Alvesta/Kalmar. Dessutom trafikeras banan av ett godståg per timme.

Maxkapacitet: 4 tåg per timme och riktning

Delar spårkanal med Västkustbanan på Göteborg C.

Planerad utbyggnad: I så fall som helt ny bana mellan Göteborg – Borås och eventuellt vidare till Jönköping-Stockholm, den så kallade Götalandsbanan. Osäkerheten nu är om den ska byggas som traditionell järnväg eller för höghastighetståg, samt hur den ska finansieras. Om den ska gå via Mölndal eller ”raka spåret” mellan Almedal och Mölnlycke hänger också i luften, liksom om den ska gå genom eller utanför orterna längs vägen.  Ligger inte med i nationella planen för infrastruktur 2018-2029. Kostnaden beräknas till 32,7 MdSEK och NNK är -0,7 varför den inte är prioriterad. (NNK = nettonuvärdeskvot, ett mått på lönsamhet. -0,7 anger en ”återbetalning” på 30 öre per investerad krona. Normalt investeras inte i projekt med NNK under -0,3)

Uppdatering: Regeringen har den 2 juni meddelat att sträckan beviljas 3,8 miljarder för att kunna ”påbörja arbetet med snabbspår år 2024”.

Västkustbanan

Dubbelspårig större delen av sträckan ända till Malmö/Köpenhamn, men enkelspårig runt Varberg och sträckan Ängelholm-Maria Station. Trafikeras av Kungsbackapendeln, Öresundståg, snabbtåg mot Malmö samt regiontåg mot Varberg/Halmstad.

Hårt trafikerad av blandad trafik. Klarar därför normalt inte fler än 7 persontåg per timme och 1 godståg per timme.

Maxkapacitet: 10 tåg per timme och riktning.

Västkustbanan fortsätter genom Gårdatunneln i egen dubbel spårkanal, via persontågsviadukten ända in till Göteborg Cs nordligaste del, spår 11-16. I höjd med Almedal ansluter Kust- till-Kustbanan.

Utbyggnadsplaner: Utbyggnad till dubbelspår vid Varberg pågår. Fyrspår behövs åtminstone till Lindome för att kunna utöka tågtrafiken men är inte utrett. Fyrspår till Mölndal samt vändspår där behövs om Västlänken ska klara fler än 12 tåg per timme. Sträckan Almedal-Mölndal har beräknats till 4-6 miljarder på grund av komplicerade byggförhållanden. Denna sträcka bli en del av den nya Götalandsbanan mot Borås.

Här är en bra länk med aktuella tågtider på Göteborg C

http://tagtider.net/goteborg-c/avgangar/

Gårdatunneln med Station Liseberg

Tekniskt sett en del av Västkustbanan. Här finns Station Liseberg och tunneln trafikeras av alla tåg från Kust till Kustbanan och Västkustbanan.

Maxkapacitet: 12 tåg per timme och riktning.

Vid norra mynningen i Gubbero går godstågen österut på godstågsviadukten mot Sävenäs. Persontågen går västerut på persontågsviadukten in mot säckstationen.

Västlänken och det omgivande järnvägssystemet  – orientering

Här syns hur de olika banorna anlöper Göteborg. Grönt område anger utbyggnadskorridoren för Västlänken och Olskroken Planskildhet. Kust till Kustbanan möter Västkustbanan precis i bildens nederkant. (Bilden är från järnvägsutredningen och den exakta sträckningen av Västlänken var inte fastslagen här. Se istället bild nedan. Bild är är hämtad från vgregion.se)

Västlänken med Olskroken planskildhet

Västlänken börjar norr om där Västra Stambanan, Bohusbanan och Norge-Vänerbanan möts mellan Olskroken och Sävenäs. Här behöver en planskildhet byggas och det är den som går under eget projektnamn; Olskroken Planskildhet men den är en del av Västlänken.

Bilden (ur Olskrokens järnvägsplan) visar hur de olika banorna ansluter till Västlänken och säckstationen.  Västra Stambanan har ”fri lejd” mot båda, medan Bohusbanan och Norge-Vänerbanan kommer i konflikt med varandra. Båda banornas tåg mot Västlänken måste korsa Norge-Vänerbanans norrgående spår. Bohusbanans tåg måste lämna ”företräde” till tåg från Norge-Vänerbanan. Detta minskar kapaciteten och här har vi förklaringen till varför korsningen inte skulle klara tåg från en dubbelspårig Bohusbanan; det skulle helt enkelt bli för många konflikter.

Fastställd kapacitet i Olskroken planskildhet anges till 14 tåg per timme och riktning mot Västlänken, med ett teoretiskt max på 18.

Kapaciteten mot säckstationen är summan av de tåg som befintliga banor kan mata in, minus de som konsumeras av anslutningen mot Västlänken. Järnvägsplanen anger 10 tåg per timme och riktning.

Framtida utbyggnader: Ej utredda. Föreslagen lösning är att Bohusbanan dras direkt till Göteborg C i en tunnel, den s k Ringötunneln. Någon sådan är inte närmare utredd.

Västlänkens södra anslutning i Almedal

Västlänkens södra ände möter Västkustbanan strax innan Kust till Kustbanans anslutning. På nedanstående bild syns Kust till kust-banan passera över E6/E20 strax innan den möter Västkustbanan i höjd med ICA Maxi.

(Foto från Antagandehandling, ÖP Mölndalsåns dalgång 2017)

Eftersom Västkustbanans två spår inte klarar fler än sju eller åtta tåg mellan Almedal och Mölndal och Kust till Kust-banan max två, måste en pendeltågslinje vända i Almedal (fram till dess att den kan fortsätta till Mölndal och vända där)

Det blir antingen Alependeln eller Alingsåspendeln som tas ur trafik på Korsvägen, körs till Almedal och ut på vändspåret där det vänder tillbaka mot Korsvägen och tas i trafik igen.

Vi har berättat mer ingående om detta här:

http://stoppavastlanken.nu/almedal-det-nya-nalsogat-for-kamelen-att-passera/

Vad är Västlänken?

Västlänken är en tunnel med två spår och tre stationer. Röda markeringar visar den nya järnväg som är Västlänken, svarta linjer är befintlig järnväg. För mer exakt placering av tunnlar, stationer, uppgångar och hur Västlänken byggs, hänvisas till vår sammanfattning av järnvägsplanen: http://stoppavastlanken.nu/i-vastlankens-spar/

Uppdatering: I maj 2018 meddelades att samtliga stationer byggs med fyra spår från start.

Fastställd kapacitet enligt järnvägsplanen: 14 tåg per timme och riktning. I nu planerad utformning: 12 tåg per timme och riktning, varav 8 genomgående och 4 som i södergående riktning tas ur trafik vid Korsvägen och vänder i Almedal.

Framtida utbyggnader: Fyrspårsstationer vid Haga och Korsvägen ger en kapacitet på 20 tåg per timme och riktning. Detta förutsätter även utbyggda kringliggande banor och ombyggnader i Olskroken och Almedal enligt ovan. Se även under nästa avsnitt.

Vilka tåg ska gå i Västlänken?

Detta är inte bestämt än, men generellt gäller att pendel- och regiontåg ska gå i Västlänken medan fjärrtåg och de regiontåg som inte ryms i Västlänken fortsätter gå till säckstationen. Trafikverket har i samarbete med Västtrafik utrett några olika trafikeringsalternativ. Här är de två upplägg som Trafikverket ansåg bäst i den senaste trafikeringsutredningen (länk nedan).

I UA1a vänder alla tåg från Bohusbanan på säckstationen och trafikerar inte Västlänken alls. Här är det Alingsåspendeln som vänder i Almedal (mörkgröna linjer).  Alependeln kopplas ihop med Kungsbackapendeln (röda linjer). Västra Stambanans regiontåg kopplas ihop med Västkustbanans (ljusgröna linjer). Kust till Kust-banans tåg kopplas ihop med Norge-Vänerbanans (ljusblå linjer). De svarta linjerna är fjärrtåg eller storregionala tåg. Streckad linje innebär att de går mer sällan än en gång per timme.

I UA3B är det istället regiontågen från Västra Stambanan som vänder på säckstationen (ljusgröna linjer) och Alependeln som vänder i Almedal (röda linjer). Alingsåspendeln är här sammankopplad med Kungsbackapendeln (mörkgröna linjer). Bohusbanans tåg kopplas ihop med Västkustbanans (mörkblå linjer) och Norge-Vänerbanans med Kust till Kustbanans.

Generellt gäller att pendeltåg och regiontåg inte kan kopplas ihop mellan samma banor. Om Alingsåspendeln fortsätter mot Kungsbacka kan inte regiontågen från Skövde också göra det. Detta beror på att regiontågen har högre hastighet och färre stopp och därför skulle hinna ifatt pendeltågen (s k kappkörningseffekt).

Osäkerheter:

Efter 2015 års trafikeringsutredning har uppgifter förekommit att Bohusbanan istället ska kopplas ihop med Kust till kust-banans tåg.

Det har också konstaterats i 2016 års basprognos att fler än sju tåg inte får plats söder om Almedal varför ovanstående upplägg inte stämmer fullt ut.  Eventuell etapputbyggnad av Göteborg-Borås kan också påverka möjlig trafikering, liksom var depåer och vändspår lokaliseras ute i systemet. Enligt denna prognos ska Bohusbanans tåg inte gå i Västlänken alls.

Vi avvaktar vidare uppgifter och uppdaterar denna sida efter hand.

Uppdatering: Efter beskedet att samtliga stationer får fyra spår ändras förutsättningarna något. Både Bohusbanans tåg och regionaltågen från Västra Stambanan får då plats i Västlänken och går därmed inte till säcken som i ovanstående linjekartor. Däremot får det inte plats med fler tåg söder om Västlänken, vilket bör innebära att det blir 14 tåg totalt som trafikerar Västlänken, varav åtta går vidare söderut och sex vänder på Korsvägen. Antalet tåg som går till och från Göteborg påverkas därmed inte.

***

För dig som vill fördjupa dig i ämnet rekommenderas att läsa hela trafikeringsutredningen från 2015 som finns här.

Ser du något som inte stämmer? Anmäl gärna fel till admin

/Carina

 

Källor:

Riksrevisionen: RIR 2012:21, Underlag och motiv för beslut i två stora infrastrukturobjekt – Västlänken och höghastighetsbanor

Förutom länkade dokument och där inte annat anges har alla källor hämtats från www.trafikverket.se.

Tågplaner/järnvägsnätsbeskrivningar 2013-2018

Idéstudier, åtgärdsvalsstudier, lokaliseringsutredningar för respektive bana.

Järnvägsplaner; fastställelsehandling för Västlänken respektive Olskroken Planskildhet

Tågtrafikering i Basprognos 2040, 2016-04-01

Print Friendly, PDF & Email