Liseberg – Jakobsdal – Almedal

 Liseberg – Jakobsdal – Almedal

Sankt Sigfridsgatan. Foto från Wikipedia.

Byggnationen

Efter passagen av Mölndalsån fortsätter Västlänken i betongtunnel som byggs i öppen schakt fram till E6/E20. Under motorvägen övergår Västlänken i bergtunnel igen. Här är bergspåslaget endast cirka fyra meter.  Härefter passerar Västlänken Gårdatunneln på några få meters avstånd, varför förstärkningar krävs. Efter Gårdatunneln är det god bergtäckning resten av sträckan.  På detta avsnitt har Västlänken en parallell räddningstunnel, fram till i höjd med Kallebäcksmotet.

 Liseberg – Jakobsdal – Almedal

På plankartorna visas Västlänken placering i djupled, i genomsnitt cirka 20 meter under fastigheterna i Jakobsdal.

Från E6/E20 och fram till tunnelmynningen i Almedal går Västlänken helt i berg på en sträcka av 950 meter. Den gör en svänga under Kronhjortsgatan, Påskbergsgatan, Jakobsdalsgatan, Jättegrytsgatan, Pipblåsaregatan och Laboratoriegatan innan den svänger tillbaka ut mot befintlig järnväg, väster om E6/20. Strax söder om vägbron till Rv40 övergår Västlänken i betongtunnel igen och ett schakt öppnas parallellt med Kungsbackaleden.

Tunneln drivs från servicetunneln som har sin mynning på södra delen av Sankt Sigfridsgatan (mellan bensinmacken och där hjälpmedelscentralen ligger nu).

Arbetet med servicetunneln tar cirka ett år. Hela bergtunneln väntas ta ett och ett halvt år. Tunnelpåslaget vid Almedal beräknas ta två år att bygga.

 Liseberg – Jakobsdal – Almedal

Av granskningsutlåtandet framgår att det är i Jakobsdalsområdet som flest antal berörda yttrat sig över järnvägsplanen. En del av dem förordar en dragning under E6/E20 istället medan några motsätter sig hela projektet.

Efter bergtunnelpåslaget går Västlänken i en 200 meter lång betongtunnel, innan spåren läggs i ett 350 meter långt öppet betongtråg., som avslutas strax söder om vägbron för Sankt Sigfridsgatan.

Det västra av de befintliga spåren flyttas mot Almedalsvägen. Därefter ansluts Västlänken till Västkustbanan och Kust-till-kustbanan och de tillfälliga spåren tas bort.

Arbetet med schakt och betongtunnel beräknas ta fyra och ett halvt år och arbetet med själva järnvägsanläggningen i ytterligare två år. Förstärkningar behöver göras längs och under befintliga spår. Hela arbetet är indelat i fem etapper.

 Liseberg – Jakobsdal – Almedal

Fotnot:
Då det är fler banor som ansluter till Västlänken från norr än från söder, måste åtminstone en av de norrifrån kommande linjerna vända vid Korsvägen. Korsvägen kan inte användas för vändande tåg, om den inte byggs med fyra spår (två spår är beslutade), utan att kraftigt minska kapaciteten i Västlänken, måste de aktuella tågen vända vid Almedal fram till dess att sträckan Göteborg-Borås är fullt utbyggd med dubbelspår. (Vid planläggning av Västlänken har man räknat med att dubbelspåret skulle vara utbyggd när Västlänken tas i bruk) Av järnvägsplanens byggbeskrivning, som i övrigt är relativt detaljerad, framgår inte hur vändspåret ska byggas eller exakt var det ska anläggas.

Mer ingående beskrivning av problematiken kring vändspår i Almedal finns här: http://stoppavastlanken.nu/almedal-det-nya-nalsogat-for-kamelen-att-passera

Enligt Trafikverkets rapport ”Västlänken – Trafikering, depåer och uppställning”(publ 2015-05-28) ska vändspåret placeras mellan Västkustbanans båda spår i Almedal och byggas utan perrong. Härvid måste Kust till kust-banans korsa vändspåret på väg in mot Göteborg se bild. 

 Liseberg – Jakobsdal – Almedal

Enligt Länsstyrelsens beslut om avvikelse från tillåtlighetsprövad korridor, daterad 2015-05-29, ska vändspåret INTE korsa Kust till kustbanans väg. Istället breddas järnvägskorridoren västerut mot Almedalsvägen. I beslutet anges också att ”projekt Västlänken behöver hantera frågan”.

I järnvägsplanens miljökonsekvensbeskrivning anges att Västlänken ansluter till Västkustbanan ”inom befintlig korridor”, vilket alltså inte rimmar med Länsstyrelsens skrivning. 

Ingenstans i järnvägsplanen finns angivet hur vändspåret ska byggas, men plankartan över området visar en tänkt lösning, se bild nedan. Röda markeringar är vårt förtydligande. Kartan är dock daterad tidigare än övrigt material, i augusti 2014. Därmed är det oklart om den är aktuell. Det är inte heller tydligt angivet var Kust till kustbanan ska ansluta till norrgående spår enligt denna och angränsande plankarta.  

Plankartan hänvisar till detaljplanen för intrånget i Almedalsvägen.
 Liseberg – Jakobsdal – Almedal

I detaljplanen, som är daterad i september 2015, framgår att Almedalsvägen läggs om på en 400 meter lång sträcka och ändrar beteckning till ”lokalgata”, då Västkustbanan tar en del av denna i anspråk. Almedalsvägen får även en bredare trottoar, då området ska bebyggas med lägenheter. Detta överensstämmer med lilafärgat område i plankartan.

Det har också förekommit motstridiga uppgifter om huruvida vändspåret bekostas av Trafikverket inom projektbudgeten, eller om Göteborgs Stad ska betala.

Vi har försökt få bekräftelse från Trafikverket på ovanstående punkter, men har ännu inte fått något klargörande besked. Denna text kan därför komma att uppdateras så snart vi får annan information.

Påverkan på biltrafik

När Mölndalsån flyttas och under tiden schakten närmast E6/E20 grävs stängs Örgrytemotet av på västra sidan och ersätts med en temporär ramp under byggtiden.

Det västra körfältet på E6/E20 stängs av under ett år, liksom därmed påfarten från Fabriksgatan.

Gång- och cykelvägen längs Mölndalsån stängs av periodvis och trafiken hänvisas till Sofierogatan som hålls öppen över schakten med temporära lösningar.

Den södergående trafiken på Kallebäcksmotet störs tillfälligt i början av byggskedet.

E6/E20 samt påfartsrampen mot väg 27/40 kan behöva stängas av helt under kortare perioder vid sprängningsarbeten.

Almedalsvägen kommer att vara avstängd under stora delar av byggtiden då Västkustbanans spår flyttas hit temporärt. Allmän trafik hänvisas till Gamla Almedalsvägen.

En del ytor runt Gamla Almedalsvägen samt en del av ICA Maxis parkering tas i bruk under byggtiden.

Det högra körfältet på E6/E20 vid Almedal stängs periodvis under etapp 3 som varar cirka tre år.

Påverkan på järnvägstrafik

Västkustbanans båda spår stängs av under etapp 1, cirka åtta månader, det ena helt och det andra periodvis. I slutet av etappen stängs även Kust till kust-banan av. Under etappen sänks hastigheten på de tillfälliga spåren till 70 km. Den mesta tågtrafiken ersätts med bussar.

Under etapp 2 är Västkustbanan öppen för trafik, men inte Kust till kust-banan. (Järnvägsplanen ger motstridiga uppgifter om hur lång tid etapp 2 tar, men det anges att Kust till kust-banan ska vara avstängd i tio månader och därefter gå med sänkt hastighet)

Under etapp 3 ska tågtrafiken fungera som vanligt, förutom mot slutet då Västkustbanans ena spår stängs av. Etapp 3 går delvis parallellt med etapp 2.

I etapp 4 färdigställs Västkustbanans spår och de tillfälliga spåren rivs. Västkustbanans västra spår är avstängt under denna etapp, som tar cirka fem månader.

I den femte etappen ansluts Västlänken till omgivande banor.

Påverkan på byggnader

Förrådsbyggnad på Skår 40:5 rivs.

Påverkan på kulturmiljö

Ingen känd.

Buller i byggskedet

Byggbuller från de öppna schakten kommer att störa området närmast Liseberg och vid servicetunnelns mynning i Skår.  Liseberg – Jakobsdal – Almedal 

Stomljud i byggskedet

 

Stomljud från bergsborrning är svårt att avgränsa. Av kartan framgår vilka fastigheter som drabbas och vilken grad.

 Liseberg – Jakobsdal – Almedal

 Stomljud i driftskedet

 Av kartan framgår stomljudsnivåer utan dämpande åtgärder. Vilken nivå på dämpning som ska tillämpas i Västlänken är enligt järnvägsplanen inte beslutad. Vid Liseberg anges en högre nivå av dämpning än längs resten av denna sträcka där åtgärdsgraden anges som ”måttlig”.

  Liseberg – Jakobsdal – Almedal

Källor:

Järnvägsplanen: Byggbeskrivningen, Planbeskrivningen, Miljökonsekvensbeskrivningen, Underlagsrapport; Ljud, stomljud och vibrationer, Faktaunderlag byggnader 141210, Gestaltningsprogram, Plankartor

Hela järnvägsplanen finns här:

http://www.trafikverket.se/nara-dig/vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalands-lan/vastlanken—smidigare-pendling-och-effektivare-trafik/dokument/aktuella-handlingar/jarnvagsplan/

Faktaunderlag byggnader 141210 (Trafikverket)

Västlänken, samråd – Granskningsutlåtande

Länsstyrelsen, Beslut om mindre avvikelse från tillåtlighetsprövad korridor för järnvägsprojekt Västlänken i Göteborgs och Mölndals kommuner, Västra Götalands län, Dnr 343-10674-2015

Göteborgs Stad, Ändring av detaljplaner för Järnvägstunneln Västlänken; Detaljplan; Planbeskrivning. Antagandehandling september 2015

Västlänken – trafikering, depåer och uppställning (2015)


Alla delar av ”I Västlänkens spår”

Alla delarna finns nu att hämta som ett PDF-dokument

Här är länkarna till de olika delarna på hemsidan:

Del 1 Olskroken – Skansen Lejonet – Station Centralen

Del 2 Station Centralen – Residenset

Del 3, Residenset – Kungshöjd – Station Haga

Del 4 – Station Haga – Landala – Johanneberg – Station Korsvägen

Del 5 – Station Korsvägen – Liseberg

Del 6 – Liseberg – Jakobsdal – Almedal

Print Friendly, PDF & Email