Om Stoppa Västlänken NuStoppa Västlänken Nu är ett ideellt och partipolitisk obundet nätverk som genom upplysning och påverkan verkar för att få stopp på planerna att bygga en pendeltågstunnel genom Göteborgs stad, även kallad Västlänken.

Nätverket bildades år 2007 och har sin främsta hemvist i en Facebookgrupp. Förutom själva webbplatsen så finns det en wiki där information om Västlänken löpande samlas.

Vill du läsa på om Västlänken är kanske ”10 myter om Västlänken” något för dig.

En annan bra sammanställning är tidigare GP-journalisten Christer Lövkvists som publicerades i Göteborgs-Posten i september 2012: GP:s Christer Lövkvists granskning av Västlänken

Här finns också en utmärkt krönika om historien bakom Västlänken: Ingen Storstad utan Tågtunnel – En krönika om Västlänken 1987-2015 av Mikael Bigert

Vårt första mål

Vårt mål är att Västlänken stoppas och att en fristående och oberoende kommission tillsätts. Denna ska utvärdera alternativen ur ett helhetsperspektiv.

Några argument

NYTTA

 • Västlänken är en 6 km lång U-formad omväg runt centrala Göteborg. Den kommer leda till förlängda restider för många pendlare
 • Bara Station Haga tillför en helt ny angöring. Området kring denna station går inte att exploatera nämnvärt och få har detta område som slutdestination
 • Västlänkens Centralstation hamnar 500 m norr om nuvarande Göteborg C vilket ger längre gångtid för de som ska till centrum
 • Endast pendeltåg ska trafikera Västlänken, fjärrtågen ska fortsätta gå in i säckstationen
 • Kapaciteten i tunnelröret är i princip maximerad redan före byggstart. Framtida utbyggnad ej möjlig
 • Endast 0,7 % av pendlarna beräknas byta från bil till tåg när Västlänken är klar.
 • De planerade höghastighetstågen kan inte gå i Västlänken. De kommer troligen att behöva en ny genomfartsstation
 • Begränsar annan kollektivtrafik. Spårvagnsinfarkten i Brunnsparken kan inte åtgärdas förrän Västlänken är klar, tidigast 2026-27

GEOLOGI

 • Västlänken ska gå genom både berg och lera, vilket ger svåra förutsättningar för tunnelbygge. Liknande projekt i bl a Köln, Stuttgart och Amsterdam har försenats många år, kostnader har skenat och olyckor skett

MILJÖ

 • Lastbilstransporter och betongtillverkning kommer ge enorma koldioxidutsläpp och det beräknas ta mer än 60 år innan Västlänken är koldioxidneutral
 • 2,3 miljoner ton, sannolikt delvis förorenade, lermassor dumpas utanför Göteborg eller i havet.
 • 200-500 (många är 100-200 år gamla) träd måste tas ner eller påverkas på annat sätt. Ett fullvuxet träd måste ersättas av minst 500 ungträd för att uppnå samma effekt på luft och miljö

INGREPP I STADEN

 • De geologiska förutsättningarna ger stora risker för sättningsskador på byggnader längs Västlänkens sträckning, t ex Skansen Lejonet
 • Flera av Lisebergs gamla byggnader kommer att rivas, bl a Huvudrestaurangen och Lisebergshallen
 • Ett stort antal ventilationsschakt ska byggas på olika platser runt om i staden

PÅVERKAN UNDER BYGGTIDEN

 • Bullrande anläggningsarbeten kommer pågå alla vardagar 07-22 och alla helger 07-19 under hela byggtiden (nio år)
 • Cirka 300.000 lastbilstransporter behövs för att transportera material och schaktmassor
 • Vid Korsvägen/Liseberg, Hagaplan/Allén samt Operan kommer 30-70 meter breda schakt att öppnas. Korsvägen, Korsningen Allén-Sprängkullsgatan samt området kring Operan kommer vara helt eller delvis avstängda under hela byggtiden

EKONOMI

 • Budget 20 MdSEK (prisnivå 2009). Plus index, tilläggsinvesteringar och ränta
 • Projekt av detta slag tenderar att överskrida budget. Vilken part som ska betala fördyringar anges inte i avtalet om Västsvenska Paketet
 • Riksrevisionsverket har riktat skarp kritik mot saknade kalkyler i beslutsunderlagen
 • Räddningstunnel har redan strukits ur projektet för att budgeten ska hålla
Print Friendly, PDF & Email